fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Naše školka

Naše školka

MŠ byla vystavěna v roce 2017 a do provozu uvedena 1. 9. 2018.

Obec Královice, zastoupená starostou Ing. Luďkem Šofrem, zřídila ke dni 01. 05. 2018  příspěvkovou organizaci – Mateřská škola Královice, příspěvková organizace, jako samostatný  

právní subjekt v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., O obcích, §14  odst. 2 zákona č. 564/1999 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle: „Zřizovací   listina“.

Statutárním orgánem MŠ je ředitelka Jitka Křížová, dle „ jmenování do funkce“.

Školu navštěvují děti smyslově a tělesně zdravé ve věku zpravidla 2,5 - 6 let.

Škola je s celodenním provozem od 6:45 – 16:45 hod, s dětmi pracuje ředitelka a dvě učitelky, spolupracuje školnice i kuchařka.

Stanovení kapacita je 25 dětí, dle „zařazení do sítě“.

Jednotřídní mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice. Je vzdálená 5km od Slaného a 5km od Zlonic. Třída je heterogenní, z čehož vyplývá náročná výchovná a vzdělávací práce. Pro děti se však věkové rozpětí stává přínosem. Mladší děti jsou doslova staršími přitahovány, učí se od nich samostatnosti v sebeobslužných činnostech, pohybových aktivitách i hrách. Starší děti jsou osloveny potřebou pomáhat mladším, učí se trpělivosti a laskavosti k druhým.

Podmínky a atmosféra vesnické školy s pěkným přírodním prostředím kolem, moderně vybavenou školní zahradou s herními prvky (houpačka hnízdo, kyvadlová houpačka, pískoviště, houpadla – sluníčko a autíčko, domeček, herní prvek – loď), skýtá mnoho příležitostí k čerpání poznatků i k rozvíjení tvořivosti.

Častým cílem vycházek a zdrojem k čerpání poznatků je krásná okolní příroda, potok, zdejší rybníky a koňskou stezkou a cyklostezkou.

- Třída je vzhledem k velké prosklené ploše stěny velmi světlá a pohledy z oken umožňují pozorování   

   okolní přírody, počasí a života na zahrádce, o kterou děti pomáhají starat.

- Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu) a takové prostorové

   uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

- Dětský nábytek i hračky jsou zdravotně nezávadné, s ohledem na rozvoj a vývoj dětí. Vše v prostorách je  

   umístěno tak, aby byla dodržena dostupnost hraček a také rozvoj samostatnosti dětí.

 

Hlavní cíle:

1. Na základě celoživotního vztahu k přírodě začít vytvářet u dětí počátky kladného vztahu k přírodě, k hodnotám zdravého životního stylu a zdravého prostředí.

    Dále vytvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a  návyky ve vztahu k životnímu prostředí.

2. Učit děti aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný.

3. Uvědomění  si sama sebe jako součást lidského společenství, uvědomění si i důsledků zodpovědného i 

    nezodpovědného chování k přírodě a k ostatním lidem.

4. Seznamovat děti s lidovými tradicemi, vytváření povědomí o jejich důležitosti pro nás, prohlubovat úctu k nim.

 

Hodnoty, které vyznáváme:

1. Rodina

2. Radost ze společenství, ze smyslu věci

3. Přímé nezprostředkované vnímání přírody

4. Otevřenost v rozmanitosti

5. Zodpovědnost

6. Úctu k životu ve všech jeho formách

7. Trvale udržitelný život

Text - informace o naší školce