fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Provozní řád ŠJ

Provozní řád ŠJ

I. PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ

*  Pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a

    směrnicemi:

     - vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na

        stravovací  služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

    - vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické

       požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

    - vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

    - Provozní řád, Stravovací řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní

       náplně, Pokyny BOZP

*  V kuchyni a ostatních provozních místnostech je nutno stále udržovat pořádek a čistotu. Nářadí, zejména

     použité nože, odkládat vždy na určené bezpečné místo. Cesty a průchody udržovat volné.

*  V prostorách kuchyně musí zaměstnanci dodržovat stanovené postupy pro uvádění pokrmů do oběhu,

     předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a návody k obsluze a údržbě

     výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

*  Konat činnosti ve stravovacích službách můžou pouze zaměstnanci, kteří splňují předpoklady zdravotní

    způsobilosti a mají potřebné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

*   Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem. Ostatním

     osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

*   ŠJ dodržuje:    a) stanovený pitný režim

                             b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

                                  - norma syrového masa 

                                  - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje

*   V kuchyni je vyvěšen seznam rizikových potravin.

*   Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ.

 

                   II. STRAVOVACÍ ŘÁD ŠJ

 

*          časový rozvrh výdeje stravy

 

 

přesnídávka

oběd

svačina

Třída 1

9:00

12:00

14:15

 

           

Stravné :         

 

Přesnídávka

Oběd

Svačina

děti 3 – 6 let

9.- Kč

16.- Kč

8,- Kč

děti 7  (OŠD)

9.- Kč

19.- Kč

8.- Kč

 

*  Poplatky za stravné se hradí :

             - v hotovosti kuchařce, ve dnech  15. - 20. v měsíci                                        

 - bezhotovostně - zasláním na účet MŠ – splatnost k 20. v měsíci

 

*  Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit (prostřednictvím paní učitelky) první den absence, nejpozději do

    8.00 h, jinak je účtováno stravné v plné výši!

*  Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné kontaktovat

    ředitelku a dohodnout termín uhrazení dané částky.

 

*  Odchod po obědě - pokud je tato skutečnost nahlášena ráno do 8.00 h paní učitelce, je dítěti svačina

    odhlášena.

Svačiny jsou připravovány ve školní jídelně MŠ. Obědy jsou přiváženy ze školní jídelny při ZŠ Kvílice.

    Během přepravy jsou dodržovány předpisy a hygienické podmínky.

    příloha: Směrnice , Provozní řád ŠJ Kvílice.

 

        III. Stravovací řád ŠJ pro dospělé

 

*  Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami

*  Finanční normativy a výživové normy jsou zákonným ustanovením, které je bezpodmínečně nutné

    dodržovat a kontrolovat.

*  Pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo

*  Stravné – zaměstnanci  23.- Kč

 

Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat na kuchyňkách, v lednici, ve vlastních nádobách atd.). Z toho vyplývá přísný zákaz odnášení jídla z MŠ §25.

 

         IV. Informace o stravování v MŠ

 

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

*  Tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku.

*  Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů,

     luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků.

*  Je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem …, - vitamínový nápoj s jódem

      (součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce)

*   Po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv diabetického   

    problému (potravinové alergie, bezlepková dieta …). Při tom se řídí pokyny nutričního terapeuta, 

    který provádí výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných

    v rámci dietního stravování

                                  

pravidla pro tvorbu jídelního lístku

- řídí se platnými vyhláškami

- podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“

   spotřební koš - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná  výživová   

   norma

- jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy