fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školní řád

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KRÁLOVICE, přśpěvková organizace

Mateřská škola Královice, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č. j.: 24/18

Účinnost od: 01. 09. 2018

Spisový znak: 3.7.

Skartační znak: A 5

Vypracovala:   Jitka Křížová

Změny: od 1. 9. 2019 bod 5.8.

 

 

 

 

 

1. VYDÁNÍ, OBSAH A ZÁVAZNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

1.1. Vydání školního řádu

  Na základě ustanovení zákona § 30 č. 561/2004 Sb., školský zákon později (ŠZ), Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů č. j. 37 014/2005-25, vyhláška 14/2005 o předškolním vzdělávání, Úmluva práv dítěte, Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů – GDPR, vydává ředitel školy po projednání na pedagogické poradě tento Školní řád.

 

1.2. Obsah školního řádu

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

    1.1. Vydání školního řádu

    1.2. Obsah školního řádu

    1.3. Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole, systém péče o děti

    s přiznanými podpůrnými opatřeními a pedagogických pracovníků                                     

    3.1. Práva pedagogických pracovníků

    3.2. Povinnosti pedagogických pracovníků

    3.3. Práva dítěte

    3.4. Povinnosti dítěte

    3.5. Práva zákonných zástupců

    3.6. Povinnosti zákonných zástupců

    3.7. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

5. Provoz a vnitřní režim školy

    5.1. Provoz a vnitřní režim MŠ

    5.2. Organizace stravování dětí

    5.3.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

          2. Povinné předškolní vzdělávání

    5.4. Ukončení docházky dítěte do MŠ     

    5.5. Evidence dítěte (školní matrika)

    5.6. Přerušení nebo omezení provozu MŠ

    5.7. Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

    5.8. Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

    6.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

    6.2. První pomoc a ošetření

    6.3. Pobyt dětí v přírodě

    6.4. Sportovní činnosti a pohybové aktivity

    6.5. Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Směrnice pro ochranu osobních údajů GDPR

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád                               

 

1.3. Závaznost školního řádu

  Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

 

 

 

2. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

  Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

3. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

    VE ŠKOLE UPRAVUJE (ŠZ §21 a 22)

 

3.1. Práva pedagogických pracovníků

  Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 • Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání na přímé vyučování, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

3.2. Povinnosti pedagogických pracovníků

 • Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • Chránit a respektovat práva dítěte
 • Chránit bezpečí a zdraví dítěte, předcházet všem formám rizikového chování ve škole
 • Svým přístupem výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima v prostředí mateřské školy a podporovat jeho rozvoj
 • Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
 • Poskytovat zákonnému zástupci dítěte informace spojené s výchovou a vzdělávání

 

3.3. Práva dítěte

 • Na ochranu poskytnutou společností (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …)
 • Být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…)
 • Být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…) vybráno z Úmluvy o právech dítěte
 • Na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti
 • Na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy
 • Na fyzicky a psychicky bezpečné a emočně kladné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole
 • Zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav
 • Při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup)

 

3.4. Povinnosti dítěte

 • Dodržovat stanovení pravidla soužití v MŠ
 • Dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy
 • Šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 • Vzájemně si pomáhat a neubližovat si, dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…)
 • Dodržovat osobní hygienu
 • Oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu
 • Oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • Dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 

3.5. Zákonní zástupci mají právo

  Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnováno pozornost
 • Na informace a  poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení  v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • Na konkrétní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy (po předchozí domluvě termínu)
 • Spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

3.6. Povinnosti zákonných zástupců

  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni (Školský zákon  § 22 odt 3)

 • Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na  průběh vzdělávání. Nepodávat léky v šatně dítěti a nenechávat je v šatně pro potřebu dítěte
 • Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích. Na vyzvání ředitelky školy se osobně  účastnit projednávání závazných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • Povinnost dodržovat při styku se zaměstnanci MŠ a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 • Řídit se školním řádem MŠ a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • Dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování a bezpodmínečně je dodržet
 • Jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota) a výskyt vší
 • Předávají jej osobně učitelce do třídy (teprve potom na dítě přebírá odpovědnost učitelka)
 • Bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany MŠ informováni o jeho zdravotních obtížích (škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena)
 • Povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění
 • Oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, změny pojišťovny, narození sourozence, rozvod, svěření do péče…
 • Oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně

 

3.7. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

  Podpůrná opatření prvního stupně

  Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 ŠZ).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 ŠZ a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

  Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. 

Ředitelka školy určila Mgr. Zuzana Parnahajová jako učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 ŠZ a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Vzdělávání dětí nadaných

  Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

4. PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE

    ŠKOLE

 

  Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Konzultace s pedagogickými pracovníky o svém dítěti po individuální dohodě. Řešení podnětů ze stran zákonných zástupců, řeší ředitelka MŠ ihned nebo po dohodě na konzultaci.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

5. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

  K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zajišťování výletů a akcí mimo budovu MŠ pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova a bezpečnost dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

5.1. Provoz a vnitřní režim MŠ

  MŠ Královice, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku 2,5 – 6 let.

Adresa: Královice 105, 274 01 Královice

Provoz MŠ: od 6:45 do 16:45

 

Pravidla a podmínky vstupu osob do budovy a na pozemek MŠ:

Přístup mají:

 • zaměstnanci MŠ Hrdlív
 • zákonní zástupci přijatých dětí a pověřené osoby k vyzvedávání, přijaté děti
 • integrované záchranné složky
 • zřizovatel
 • poštovní doručovatelská služba. Na základě prokázání pověřením – služebním průkazem, smlouvy, objednávky, pověřením zřizovatelem – telefonicky, e-mailem
 • kontrolní orgány
 • osoby podílejících se na divadelních, hudebních, zábavných a výukových činnostech na základě objednávky MŠ pro děti
 • zaměstnanci firem, kteří jsou pověřeni údržbou herní plochy, budovy, údržbou zařízení pro plynulý chod provozu
 • dodavatelé objednaného zboží

 

Zvláštní druhy oprávnění ke vstupu do budovy a na pozemek MŠ:

 • zákonní zástupci s dětmi při dni otevřených dveří
 • zákonní zástupci s dětmi v období zápisů na nový školní rok
 • zákonní zástupci zajímající se o umístění svých dětí v MŠ
 • ostatní osoby po domluvě s ředitelkou školy

 

Děti se scházejí od 6:45 do 8,00 hodin. Pozdější příchod dítěte nutno oznámit buď den předem osobně nebo telefonicky, případně daný den osobně nebo na pevné lince MŠ 311 240 334 do 8:00 hodin.

Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, záznamem v šatně nebo osobně mateřské škole.

Po dohodě s učitelkou dané třídy je možné si dítě vyzvednout během dopoledne ze závažných důvodů (návštěva lékaře…). Dítě je však započítáno do denní docházky.

Děti chodící po obědě vyzvedávat od 12:30 – 13:00 hodin. Při ranním příchodu tuto informaci nahlaste učitelce, která vše zapíše do docházky.

Odpoledne si mohou zákonní zástupci vyzvedávat dítě od 14:30 hodin, možno po domluvě i dříve.

Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout dítě do 16:45 hodin, kdy končí provoz MŠ a budova se uzavírá. Učitelka předá dítě pověřené zletilé osobě, nebo pověřené  nezletilé osobě  - jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem – tzv. Zmocnění. Předání dítěte pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti není možné.

Zůstane-li dítě v MŠ po provozní době a zákonní zástupci či pověřené osoby ve ,,Zmocnění,, nejsou opakovaně telefonicky zastiženi – řeší učitelka tuto situaci s nejbližším oddělením Policie ČR a postupuje dle jejich pokynů.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

Organizace dne

06:45 – 08:00    příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, řízené tvořivé hry, IP,             

                          společné scházení

08:00 – 08:10    ranní kruh

08:10 – 09:00    skupinové pohybové a hudební aktivity

09:00 – 09:30    hygiena, PŘESNÍDÁVKA

09:30 – 10:00    pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP

10:00 – 12:00    příprava na pobyt venku, pobyt venku

12:00 – 12:30    hygiena, OBĚD

12:30 – 13:00   vyzvedávání dětí

12:30 – 13:00    hygiena, čistění zubů, pomoc při přípravě lehátek

13:00 – 13:30    odpočinek, relax na lehátku

13:30 – 14:15    odpočinek, klidové činnosti, pomoc při úklidu lehátek

14:15 – 14:30    hygiena, SVAČINA

14:30 – 16:45    skupinové hudební a pohybové aktivity, zájmové činnosti a hry pobyt 

                          venku, odchod dětí

14:30 – 16:45   vyzvedávání dětí

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly,(3 hod) dostatečný pobyt venku.

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné činnosti, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 °C.) V letních měsících se aktivity (vč. odpoledních) přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, oslav, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou (písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy, formou SMS zprávy a ústní sdělením učitelem). Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy (na začátku školního roku).

 

5.2. Organizace stravování dětí

  Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelna, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna - výdejna, která je součástí MŠ. Ve školní jídelně se připravují přesnídávky a svačiny. Při přípravě jídel postupuje podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Obědy jsou dováženy ze školní jídelny při ZŠ Kvílice.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje,…). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně do vlastních hrnečků.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí podle pravidel stanovených ve vnitřní řádu školní jídelny.

Odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 8:00 hodin.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky č.t. 311 240 334. Neodhlášené obědy propadají.

Podávání svačin: dopoledne 9:00 – 9:30 hodin, odpoledne od 14:00 – 14:30 hodin.

Podávání obědů: 12:00 – 12:30 hod.

Systém podávání dopoledních svačin: samoobslužný, dle potřeby pomáhá dětem učitelka (nalévání pití, sebeobsluhou při úklidu…).

 

5.3.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let (§ 34 odst. 1).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (web mateřské školy, webové stránky Obecního úřadu, informační vývěska MŠ, nástěnky v MŠ), (§ 34 odst. 2).

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Kritéria obsahují:

1. Děti s povinným vzděláním (podle zákona č.178/2016 Sb.  – povinné předškolní vzdělávání), a trvalým 

    pobytem v obci Královice.

2. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Královice  – přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po  

    nejmladší do počtu nejvyšší povolené kapacity pracoviště MŠ Královice (to je 25)

    Postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání:

 • Dosažení věku dítěte 4 let k 31. 08. příslušného kalendářního roku
 • Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 08. příslušného kalendářního roku
 • Dosažení věku dítěte 2,5 let k 31. 08. příslušného kalendářního roku

3. Ostatní děti z okolních míst. Přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu nejvyšší

    povolené kapacity pracoviště MŠ Královice 

 

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (neplatí pro děti s povinnou školní docházkou).

 

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

5.3.2. Povinné předškolní vzdělávání

  Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a ŠZ (§ 182a ).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole MŠ Hrdlív, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 školní rok, nebo 2 roky při odkladu školní docházky. V obou případech je vzdělávání bezplatné.

Stravné se hradí standardně. Pokud nedojde k platbě, bude situace řešena na příslušném sociálním odboru nebo na ÚP v případě pobírání příspěvku na živobytí. 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně (od 8,00 do 12,00 hod.). (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

 • Podzimní prázdniny
 • Vánoční prázdniny
 • Pololetní prázdniny
 • Jarní prázdniny
 • Velikonoční prázdniny
 • Letní prázdniny

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3 ŠZ).

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ)

 

  Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Zákonný zástupce je do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka (§ 50 odst. 1 a § 67 odst. 1 školského zákona). Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti žáka je např. lékařské potvrzení, úřední doklad (svatba, pohřeb), v odůvodněných případech lze akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců, nelze-li nepřítomnost doložit jiným způsobem.

(Pokud se jedná o vydávání potvrzení lékaře o nemoci dítěte, lze k tomu uvést následující stanovisko. V případě, že je lékařem konán některý z výkonů klinického vyšetření, je součástí výkonu hrazeného ze zdravotního pojištění i administrativní úkon, tedy též např. vypracování a předání potvrzení o nemoci žáka. Pokud ale zdravotnické zařízení vyhledá fyzická osoba s požadavkem na poskytnutí písemného dokumentu, např. výpisu ze zdravotnické dokumentace, opisu výsledku apod., bez potřeby poskytnutí zdravotní péče za účelem zachování nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta, pak provádí lékař výkon na žádost této osoby. Tyto výkony nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.)
Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky do třídy 311 240 334  (učitelka zapíše nepřítomného dítěte do docházky)

b) osobně učiteli

Záznam o nepřítomnosti zapíše učitelka do docházky a omluvného listu,  zákonný zástupce svým podpisem potvrdí souhlas.

Při dlouhodobější absenci v délce delší než 1 týden, která je známá předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu a podat žádost o uvolnění ze vzdělávání třídnímu učiteli k vyjádření (dovolená, lázně, operace apod.), potvrzuje ředitelka školy.

Učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující neomluvené absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4 ŠZ).

 

Individuální vzdělávání dítěte (§34b ŠZ) – u odůvodněných případů

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 5).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.(§ 34b odst. 2)

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). Tyto oblasti vychází ze ŠVP PV MŠ Královice.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku):

od listopadu do prosince a od poloviny března do poloviny dubna

v čase 8,00 – 12,00 hodin téhož školního roku v MŠ Královice, příspěvková organizace.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

  Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

 

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

  Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

  Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

  Provoz MŠ je přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 7 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu školy oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření MŠ a o výši úplaty na toto období. Provoz školy může být přerušen po dohodě se zřizovatelem i v době vánočních prázdnin na dobu cca 1 týdne. Platby dle pokynu o úplatě na školní rok 2018/2019.

 

5.8 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče.  Pro školní rok 2019/2020 je výše školného stanovena na 800.- Kč.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ – Stravování. Pro školní rok 2019/2020 je výše stravného  stanovena na:

                              

3-6 let

  6-7 let

 Přesnídávka

 9.- Kč

9.- Kč

 Oběd

 17.- Kč

20.- Kč

 Svačina

8.- Kč

8.- Kč

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu:

Úplata za PV (školné)  800.- Kč  5461386359/0800 do 15 dne v měsíci

Úhrada stravného 5461386359/0800 do 15.dne v měsíci. Platby probíhají bezhotovostním převodem na účet MŠ  (zpráva pro příjemce  př. Stravné září  jméno dítěte, školné 700.- jméno dítěte). Po domluvě může ředitelka školy povolit platbu hotově a jiný termín (přijímá ji kuchařka). Záloha za školné se hradí měsíčně předem v daném měsíci do 15. dne v měsíci. Výše stravného se platí zpětně za minulý měsíc dle odběru obědů.

 

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona)

 Osvobozen od úplaty je:

  a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

  c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

  d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské   

      péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

6. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

 

6.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

  Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Týká se nejen obecných pravidel náležitého dohledu, ale též o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Zákonní zástupce jsou povinni sledovat zdraví dítěte.(viz povinnosti zákonného zástupce 3.6. ŠŘ)

Onemocní-li dítě v MŠ bude zákonný zástupce dítěte vyrozuměn telefonicky a zákonný zástupce je povinen v zájmu svého dítěte co nejdříve dítě vyzvednout a zajistit adekvátní péči.

Jestliže má dítě při předávání prokazatelně silnou rýmu, kašel, vyrážku, střevní potíže či jiné příznaky nemoci z důvodu ochrany zdraví ostatních dětí přítomných v MŠ, musí pedagogický pracovník, který dítě přijímá na tuto skutečnost  upozornit a zákonného zástupce informovat  o porušování ŠŘ (3.3. práva dítěte -bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy)

V případě alergické rýmy je nutno dodat lékařské potvrzení, které bude založeno do spisu dítěte.

Po ukončení nemoci dítěte může učitelka požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte, že smí do kolektivu, pokud se jí bude zdát, že dítě není ještě zdravotně v pořádku.

V případě výskytu vší u dítěte – vyrozumění zákonného zástupce - vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání po dobu než dojde k odstranění vší a hnít z hlavy dítěte. Důvodem je ochrana ostatních dětí před rozšířením parazitů.

Z bezpečnostních důvodů - výlety, plavání, vycházky v době nepříznivého počasí – déšť - zákaz pro děti používání deštníků, nutná pláštěnka.

Z bezpečnostních důvodů – na pobyt ve třídě požadujeme bačkorky s pevnou patou. Zákaz přezůvek bez pevné paty a obuvi značky - ,,Cross,,

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se, je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným zaměstnancem  školy. Na nezbytně nutnou dobu může vykonávat dohled nad dětmi pověřený ředitelkou zletilý zaměstnanec školy (asistentka, školnice, kuchařka,).

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předávací zónu tvoří vstup z šatny do třídy.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, nebezpečné ostré předměty a hračky (miniaturní – možnost spolknutí..), které by mohly zapříčinit úraz dětí.

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů ve sborovně.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dohledu pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

 

6.2 První pomoc a ošetření

  Ředitel školy a učitelka zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, telefon 155  Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat a lézt na šatnové bloky, plot, vrátka.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Učitelky u dětí používají dětské bezpečnostní vesty.

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě

  Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

  Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

  Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

Pro tyto účely jsou vytvořena bezpečnostní pravidla pro děti, které jsou s nimi seznámeny a průběžně jsou na ně upozorňovány.

Podmínky zajištění BOZP na školním pozemku, třídě, keramické dílně jsou stanoveny v provozním řádech.

 

7. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A  

    PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.

  Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

Preventivní program je podrobně rozpracován v ŠVP PV MŠ Královice.

 

8. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A ZÁKONNÝCH

    ZÁSTUPCŮ

  Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy, který zapíše záznam o poškození a ředitelka MŠ stanoví nápravu (oprava, zaplacení...).

 

9. POUČENÍ O POVINNOSTI DODRŽOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD (§ 22 ODST. 1 PÍSM. B), § 30

    ODST. 3 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl schválen na  Pedagogickou poradě dne 21. 08. 2018.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitele školy.

 

 

                                                              Jitka Křížová

                                                                                                       ředitelka MŠ Královice