fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola Královice, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřské školy Královice

 

 

„Objevujeme svět pro život“

 

 

MOTTO ŠKOLY:

„Poznáváme život všemi smysly“

Cílem našeho vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte se zaměřením na individuální přístup tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly možnostem toho kterého dítěte.

 

Obsah

1.  Identifikační údaje  MŠ. 3

2.  a) Obecná charakteristika MŠ. 4

     b) Charakteristika ŠVP. 4                         

3.  Podmínky vzdělávání 6

 3.1. Věcné podmínky. 6

 3.2. Životospráva. 7

 3.3. Psychosociální podmínky. 8 

 3.4. Organizační chod, provoz a řízení MŠ. 9

 3.5. Personální zajištění 10

 3.6. Plán DVPP mateřské školy. 10

 3.7. Spolupráce s rodiči 11

 3.8. Spolupráce s partnery. 11

4.  Charakteristika vzdělávacího programu. 12

5.  Kritéria pro přijetí do MŠ. 14

6.  Přístupy, metody a formy práce. 15

Charakteristika vzdělávacích oblastí, očekávané výstupy a konkretizované výstupy, z kterých náš ŠVP vychází 18

7.  Vzdělávací obsah. 24

8.  Evaluační systém.. 38

9.  Autoevaluace. 41

 

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MŠ

Mateřská škola Královice, příspěvková organizace

IZO                             181 097 354

Adresa                        Královice 105, 274 01 Slaný

IČO                             071 99 325

Typ                             jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita MŠ              25 dětí

Provoz                        6:45 – 16:45 hod

Zřizovatel                   Obec Královice

Forma                         školská právnická osoba

Statutární orgán          ředitelka školy

Ředitelka školy          Jitka Křížová

Webové stránky         www.mskralovice,skolkyslansko.cz

Email                          ms.kralovice@skolkyslansko.cz      

Telefon                       311 240 334, 732 785 888    

Mateřská škola Královice je  od 01. 05. 2018 školskou právnickou osobou – zřizovanou Obcí Královice. Je zařazená do sítě škol a školských zařízení MŠMT od 21. 05. 2018.

 

2. a) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MŠ 

MŠ byla vystavěna v roce 2017 a do provozu uvedena 1. 9. 2018.

Obec Královice, zastoupená starostou Ing. Luďkem Šofrem, zřídila ke dni 01. 05. 2018   

příspěvkovou organizaci – Mateřská škola Královice, příspěvková organizace, jako samostatný  

právní subjekt v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., O obcích, §14  

odst. 2 zákona č. 564/1999 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle: „Zřizovací   listina“.

Statutárním orgánem MŠ je ředitelka Jitka Křížová, dle „ jmenování do funkce“.

Školu navštěvují děti smyslově a tělesně zdravé ve věku zpravidla 2,5 - 6 let.

Škola je s celodenním provozem od 6:45 – 16:45 hod, s dětmi pracuje ředitelka a dvě učitelky,

spolupracuje školnice i kuchařka.

Stanovení kapacita je 25 dětí, dle „zařazení do sítě“.

Jednotřídní mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice. Je vzdálená 5km od Slaného a 5km od Zlonic. Třída je heterogenní, z čehož vyplývá náročná výchovná a vzdělávací práce. Pro děti se však věkové rozpětí stává přínosem. mladší děti jsou doslova staršími přitahovány, učí se od nich samostatnosti v sebeobslužných činnostech, pohybových aktivitách i hrách. Starší děti jsou osloveny potřebou pomáhat mladším, učí se trpělivosti a laskavosti k druhým.

Podmínky a atmosféra vesnické školy s pěkným přírodním prostředím kolem, moderně vybavenou školní zahradou s herními prvky (houpačka hnízdo, kyvadlová houpačka, pískoviště, houpadla – sluníčko a autíčko, domeček, herní prvek – loď), skýtá mnoho příležitostí k čerpání poznatků i k rozvíjení tvořivosti.

Častým cílem vycházek a zdrojem k čerpání poznatků je krásná okolní příroda, potok, zdejší rybníky a koňskou stezkou a cyklostezkou.

- Třída je vzhledem k velké prosklené ploše stěny velmi světlá a pohledy z oken umožňují pozorování   

   okolní přírody, počasí a života na zahrádce, o kterou děti pomáhají starat.

- Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu) a takové prostorové

   uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

- Dětský nábytek i hračky jsou zdravotně nezávadné, s ohledem na rozvoj a vývoj dětí. Vše v prostorách je  

   umístěno tak, aby byla dodržena dostupnost hraček a také rozvoj samostatnosti dětí.

 

2. b) CHARAKTERISTIKA ŠVP

 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV). Program zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli (osvojení základních klíčových kompetencí dítětem a získávání pro celoživotní vzděláván). ŠVP obsahuje vzdělávací obsah, tj. učivo na celý školní rok, který je konkrétně rozpracován v Třídním vzdělávacím programu.

Klademe důraz na vytvoření rodinného prostředí. I když nemáme specifické zaměření, chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly prostředí v MŠ jako neodmyslitelnou součást jejich života s vědomím, že zde mají spolehlivé kamarády a přátele. Osvědčené prostředky, metody a formy doplňujeme o nové přístupy ke vzdělávání předškolních dětí realizací dalších nápadů, které vedou děti k větší samostatnosti, tvořivosti a současně k odpovědnosti a ohleduplnosti k vrstevníkům i dospělým.

 

Hlavní cíle:

1. Na základě celoživotního vztahu k přírodě začít vytvářet u dětí počátky kladného vztahu k přírodě,

    k hodnotám zdravého životního stylu a zdravého prostředí. Dále vytvářet základní hygienické a sociálně

    kulturní dovednosti a  návyky ve vztahu k životnímu prostředí.

2. Učit děti aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný.

3. Uvědomění  si sama sebe jako součást lidského společenství, uvědomění si i důsledků zodpovědného i 

    nezodpovědného chování k přírodě a k ostatním lidem.

4. Seznamovat děti s lidovými tradicemi, vytváření povědomí o jejich důležitosti pro nás, prohlubovat úctu

    k nim.

 

Hodnoty, které vyznáváme:

1. Rodina

2. Radost ze společenství, ze smyslu věci

3. Přímé nezprostředkované vnímání přírody

4. Otevřenost v rozmanitosti

5. Zodpovědnost

6. Úctu k životu ve všech jeho formách

7. Trvale udržitelný život

 

Chcete nám pomoci?

Chtěli bychom rozvíjet dobrou spolupráci i s rodiči, která nám částečně může napomoci s naplněním a obohacením programu MŠ.

S čím nám můžete pomoci?

 • Podpora oslav narozenin dětí
 • Doplňování rozličného materiálu (výtvarný materiál, papíry z jedné strany popsané, pastelky…, pracovní materiál – vlna, látka, dřevo…)
 • Finanční dary škole (využití nákupu sportovního vybavení, didaktických pomůcek, hraček, hraček na zahradu apod.
 • Zajišťování nebo vytipování zajímavých besed pro děti, návštěva v zaměstnání rodičů apod.
 • Účast a pomoc při organizaci akcí pořádaných školou (uspávání broučků, den dětí…)
 • Při plnění vzdělávacího programu spolupráce s dítětem a třídou – zapojení do tématu (encyklopedie, barevné týdny, „domácí úkoly“ apod.)

TŘÍDA

 • Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárna, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny hygienickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, bezpečné a estetického vzhledu
 • Třída, šatna, vstupní hala a umývárna jsou vybaveny novým nábytkem.
 • Děti samy se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí tak, aby je mohli zhlédnout i jejich rodiče.
 • Snažíme se o zajištění pravidelného rytmu života, výrazně to přispívá k vytváření celkové pohody, ale režim dne je dostatečně flexibilní, umožňuje venkovní aktivity a dokončování spontánně vzniklých aktivit, koresponduje s platnými právními předpisy a zajišťuje mimo jiné maximálně tříhodinové intervaly mezi jídly.

JÍDELNA

 • Školní jídelna – výdejna je součástí MŠ, kde se připravují přesnídávka a svačina. Obědy se dovážejí ze školní jídelny při ZŠ Kvílice.
 • Snažíme se o pestrou stravu, složení a nabídka stravy v MŠ vede děti k základům zdravé výživy s respektováním individuálních zdravotních hledisek jednotlivých dětí.
 • Velice důležité je zajištění pitného režimu. Nejvhodnější tekutinou je voda (v zimě teplý čaj s citronem). Děti ji mají k dispozici nejen v době pobytu ve třídách, ale i během pobytu venku na školní zahradě. (vhodný vzor učitelky)

ZAHRADA

 • Na budovu školy navazuje prostorná zahrada s herními prvky (houpačka hnízdo, kyvadlová houpačka, pískoviště, houpadla – sluníčko a autíčko, domeček, herní prvek – loď).
 • Pobyt venku je za každého počasí, přizpůsoben extrémním podmínkám.
 • V jarních a letních měsících se můžeme scházet na zahradě, odpoledne po odpočinku také na zahradě.
 • Provozní pracovnice se aktivně zabývá údržbou zahrady. Společně s dětmi vybudujeme bylinkový záhon, zasadíme keře, maliny… Děti mohou sledovat růst přírody, uvědomovat si péči o přírodu.

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Výčet několika kompetencí, jak jsou uvedeny v RVP PV, přibližuje, jak důležité je vytváření materiálního, ale i všech ostatních podmínek pro vzdělávání RVP PV:

3.1. Věcné podmínky

3.2. Životospráva

3.3. Psychosociální podmínky

3.4. Organizační chod a řízení MŠ

3.5. Personální zajištění

3.6. Plán DVPP

3.7. Spolupráce rodičů

3.8. Spolupráce s partnery

 

3.1. Věcné podmínky

 • Jednotřídní heterogenní MŠ plně odpovídá podmínkám pro rozvoj a bezpečnost dětí. Hračky jsou také pořizovány s ohledem na věk, schopnosti a správný rozvoj dětí. Zároveň jsou také umístěny ve třídě tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost. Pobyt venku je zajišťován procházkami, vycházkami po okolí a školní zahrady. Děti využívají aktivit možných v těchto prostorách. 
 • WC je vhodně a hygienicky vybaveno – toaletní mísy, dávkovači na mýdla a oddělenými ručníky, podlahové topení, směsné baterie.
 • Výtvarné práce dětí zdobí naší MŠ na nástěnkách a ve třídě formou obrazů.
 • V průběhu roku se procházky motivují a využívají k poznávání prostředí, ve kterém děti žijí např. obecní úřad, koňský areál, „zahradu pro včely“, rybníky… Dále se seznamují s městem, které je jim nejblíže a též v něm navštěvovat důležitá místa, s kterými by měli být děti seznámeny. Budeme se snažit s děti navštívit divadla (Slaný, Kladno, Praha), výstavy, exkurze…
 • V naší MŠ chceme, aby hračky a herní prvky:

- pokrývaly široké spektrum herních aktivit, z nichž by měly mít děti možnost volit podle svých

  potřeb a zájmů. Neměly by chybět pomůcky pro hry námětové, konstruktivní, pohybové, tvořivé

  atd.

- Pestrost výběru hraček pokrývala všechna vývojová stadia: i děti, které nedovršily 3 roku věku

   nebo integrované – jednoduchost hraček umožňuje dětem jejich rozmanitější využití a tím i větší

   možnost tvořivosti

- Byla dětem zprostředkována možnost seznámit se s přírodními materiály, protože v dnešní době

   jsme obklopeni zpravidla už jen tím, co bylo vytvořeno lidmi – z přírodního prostředí už nám

   zbývá jen velmi málo

- Děti mohly tvořit i s vodou i pískem, jsou to dva nejoblíbenější materiály, které umožňují vnějším

   rozsahu rozvíjet především tvořivost dětí. Voda je pak považována za materiál podporující relaxaci, 

   s vodou si může tvořivě hrát i jinak „nešikovné“ dítě. Tyto materiály vyžadují značnou trpělivost a

   toleranci dospělých

- Děti mohly využívat nástroje (v ponku), protože hračkami se stávají především všemožné

   napodobeniny nástrojů dospělých, byly hygienicky nezávadné, pokud možno bezpečné, vkusné a

   bytelné

 • Jedním z důležitých ukazatelů bezpečného sociálního prostředí podněcujícího samostatnost a experimentování dětí je tvorby pravidel soužití. Ve třídě jsou vytvořena a dodržována pravidla soužití, učitelka se může plně věnovat realizaci řízených činností se skupinou dětí, protože ostatní děti, které se věnují spontánním činnostem, se k sobě navzájem chovají s ohleduplností a neruší hru dalších dětí ani činnosti organizované učitelkou. Také míra jejich samostatnosti a zodpovědnosti je daleko vyšší než u dětí ve třídách, které nemají žádná pravidla nastavena.

 

 3.2. Životospráva

 • Základem životosprávy člověka je výživa, stravování, osobní hygiena, režim dne a práce, aktivní
  a pasivní odpočinek, vyváženost fyzické a duševní práce. Základy návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu se vytváří již v raném věku dítěte a mateřská škola může mít v této oblasti významný vliv.
 • Složení a nabídka stravy v MŠ vede děti k pestré a zdravé výživě s respektováním individuálních zdravotních hledisek jednotlivých dětí. S tím jsou seznámeni i rodiče na třídních schůzkách
  a konkrétní jídelníček je vždy vyvěšen na nástěnce. Velice důležitou součástí je pitný režim. Nejvhodnější tekutinou je voda. Děti mají stálý přístup k vodě ve třídách i venku.. Vzor učitelky
  a povzbuzování k dodržování pitného režimu je nutností. Děti mají své vlastní hrnečky, které se každý den omývají a jsou umístěny ve třídě ve volně dostupné polici.
 • Některé děti jedí různé potraviny poprvé až v MŠ a proto je třeba jim poskytnut dostatečný prostor k navyknutí.
 • Důležitou součástí životosprávy je také dodržení pravidelného režimu, který pak přispívá k celkové pohodě, ale musí být zároveň dostatečně flexibilní (s ohledem na děti mladší 3 let a děti integrované) v případě potřeby zareagovat na nenadálé situace bez velkého narušení.
 • Některé děti jedí různé potraviny poprvé až v MŠ a proto je třeba jim poskytnut dostatečný prostor k navyknutí.
 • Režim dne koresponduje s platnými právními předpisy. (Rozestupy mezi jídlem.). Někdy je umožněno dětem v brzkých hodinách dojíst svačinku z domova. Svačina je v MŠ podávána
  v 9:00 hod.
 • Pobyt venku je dopoledne dvouhodinový. Důvodem pro jeho zkrácení jsou pouze extrémní podmínky (tropické vedro, mráz nad -10 ºC, prudký déšť, smog).
 • Je vhodné zajistit správné oblečení – spolupráce s rodiči. Pro pobyt venku jsou využívány
  i odpolední hodiny (pokud to počasí dovolí).
 • V průběhu celého dne je dětem dopřán dostatečný spontánní pohyb a to nejen venku ale i ve třídě (třída – dostatečný prostor, venku – průlezky, písek volný prostor k různým aktivitám), jako zpestření jsou výlety do přírody.
 • K volnému prostoru také patří dodržování bezpečnosti a to jak vhodným umístěním pomůcek, tak
  i dodržování zásad při hraní.
 • Do vybavení třídy patří také počítačový koutek, který má určitá pravidla užívání. Dítě by prací
  na počítači nemělo strávit více, jak 15 min. Jen ve výjimečných případech je využíván pro shlédnutí pohádek a nebo naučných programů.
 • Odpolední odpočinek je od 12:30 – 14:00 hod. Snažíme se respektovat individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku. Pro děti nespavce je dovoleno si na lehátku pohrát s plyšákem anebo prohlížení knížky. Starší děti si v oblečení poslechne čtenou pohádku („celé Česko čte dětem“) a potom mohou mít klidové činnosti u stolečků.
 • Dětem je poskytnuta plnohodnotná a vyvážená strava.
 • Děti nejsou násilně nuceny do jídla.
 • Děti jsou každodenně venku a dostatečně dlouho.
 • Děti mají dostatek volného pohybu.
 • Učitelky se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu.

 

3.3. Psychosociální podmínky

 • V mateřské škole totiž nejde pouze o plánování řízených činností - tedy o zacílené didaktické práce učitelky, prostřednictvím nichž bychom rozvíjeli kompetence předškolního dítěte. Většina kompetencí se týká sociálních dovedností dítěte, pro které je daleko důležitější vytvářet podmínky pro přirozené možnosti rozvíjení, zdokonalování. To je důvodem, proč by měla být třída místem společného setkávání a tvoření dětí. Jedním z důležitých ukazatelů kvalitního a podnětného prostředí je umístění hraček a dalších materiálů pro hru. Ty by měly být pro děti dobře viditelné a přístupné - tzn. ve výši jejich očí a v otevřených policích. Děti by měly mít možnost samostatně si je brát a zároveň se vyznat v jejich uložení.

V  mateřské škole:

 • Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí školky dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
 • Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.
 • Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neerotizovány spěchem.
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.
 • Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí je nepřístupné.
 • Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztazích mezi učitelkami i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.                
 • Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím.
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.
 • Do mateřské školy patří pouze děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.
 • Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré důležité údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení (v zájmu zdraví ostatních dětí).
 • Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
 • Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně ten den do 8:00 hod. telefonem nebo osobně.
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucím školní jídelny. Rodič je povinen si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet!!

 

Mateřská škola:

Jednotřídní heterogenní mateřská škola. Věkové složení dětí je z pravidla 3 – 6 let.

Posláním mateřských škol je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mateřské školy pracují podle nového vzdělávacího programu se zaměřením na smyslovou výchovu a prevenci vad výslovnosti, rozvoji matematických představ, environmentální výchově
a potlačování sociálně patologických jevů. Nabízíme řadu nadstandardních aktivit.

Třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí (viz. nástěnky v šatnách).

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí
a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován
o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.

           

3.4. Organizační chod, provoz a řízení MŠ

V MŠ je zajištěn celodenní provoz .

Ve třídě se pracuje s dětmi všech věkových kategorií a s dětmi s odloženou školní docházkou. Dle potřeb dětí je uplatňován individuální přístup, v případě odložené školní docházky hlavně podle doporučení PPP, stejně tak  v případě inkluze.

 

Organizace:

Provoz MŠ 6:45 – 16:45 hod.

Režim dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. V průběhu celého dne prostupují individuální i skupinové hry, spontánní činnosti a činnosti řízené vedoucí k plnění úkolů dané ŠVP, cvičení, hygiena, stravování, pitný režim, pobyt venku, odpočinek.

Přímou výchovnou práci si učitelka přizpůsobuje během dopoledne dle svého uvážení a momentální situace. Děti mají stejné možnosti, stejná práva i stejné povinnosti.

 

od

do

Organizace během dne v MŠ

6:45

8:00

příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, řízené tvořivé hry, IP

8:00

8:10

ranní kruh

8:10

9:00

skupinové pohybové a hudební aktivity

9:00

9:30

hygiena, dopolední svačina

9:30

10:00

pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP

10:00

12:00

příprava na pobyt venku, pobyt venku

12:00

12:30

hygiena, oběd

12:30

13:00

rozcházení dětí po obědě

12:30

13:00

hygiena, čištění zubů, pomoc při přípravě lehátek

13:00

13:30

odpočinek dětí, relax na lehátku

13:30

14:15

odpočinek, klidové činnosti (děti s nižší potřebou spánku), úklid lehátek

14:15

14:30

hygiena, odpolední svačina

14:30

16:45

skupinové pohybové a hudební aktivity, zájmové činnosti a hry, pobyt venku, rozcházení dětí

 

Statutární orgán školy:

Statutárním orgánem školy je ředitel.

Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy.

Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky
v jejich pracovních náplních.

Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření a mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti
k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.

Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.

Ředitel školy při výkonu své funkce je dále oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradil v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.  

 

Ostatní vedoucí pracovníci školy: 

Vedoucí pracovníci jsou povinní dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností.

Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu
o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru.  

 

Organizační a řídící normy: 

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi.  

 

Strategie řízení:

Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu a o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.

Jednotlivé útvary pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru.

 

3.5 Personální zajištění

 Mateřská škola

pedagogický pracovník

nepedagogický pracovník

nepedagogický

pracovník ŠJ

Mateřská škola Královice + školní jídelna (výdejna)

3

1

1

      úvazků

2,4

0,7

0,3

 

3.6. Plán DVPP mateřské školy

Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.

Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu rozumí též její získání nebo rozšíření.

Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje:

 a) na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních

    (dále jen „vzdělávací instituce“) na základě akreditace udělené ministerstvem,

 b) samostudiem,

 c) dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků podle zvláštního právního předpisu v případě učitelů  

     zdravotnických studijních oborů

Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání je osvědčení vydané vzdělávací institucí, která další vzdělávání uskutečňovala.

Pedagogičtí pracovníci mají svá osvědčení u ředitelky školy.

 

3.7. Spolupráce s rodiči

 •   Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, jak ústně tak i na nástěnkách
 •   Rodiče mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.
 •   Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení.
 •   Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělání.
 •   Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech.
 •   Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis. Osobní konzultace průběžně nebo po předchozí domluvě.
 •   Využíváme profese rodičů - návštěvy v zaměstnání, v MŠ.
 • Rodiče se podílejí na opravě i budování bezpečného a estetického prostředí. Při zápisu do MŠ pořádáme „Den otevřených dveří v MŠ“ a snažíme se společně s rodiči o obnovu vybavení.

 

3.8. Spolupráce s partnery

 • Spolupráce s obecním úřadem
 • Společné organizování kulturních akcí
 • Policie
 • Ukázky výcviku zvířat či chovatelství
 • Divadla, kina
 • Ostatní mateřské školy
 • Spolupráce se základní školou
 • LŠU
 • Plavecká škola
 • PPP Kladno
 • Kulturní a hudební akce
 • Sportovní akce
 • Přednášky
 • Získávání sponzorů pro MŠ - věcné dary - výtvarný materiál, finanční dary
 • Spolupráce jednotlivých pracovišť

 

4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cíle a záměry ŠVP „Objevujeme svět pro život“

ŠVP je vzdělávací dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání v mateřské škole. Je zpracován v souladu s RVP PV a s obecně platnými předpisy. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy.

Respektujeme tři základní rámcové cíle, které vytyčuje RVP PV:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Těmito cíli směřují učitelky k utváření schopností, dovedností, návyků, postojů a hodnot
ve vzdělávání dětí a řídí se jimi nejen při plánovaných činnostech, ale i při veškerých spontánních situacích, které se naskytnou během každodenní práce.

Témata jsou koncipována tak, aby byl plněn úkol poznávací společně se sociálním a byly v souladu.

Nedílnou součástí ŠVP  jsou i projekty.

A. Nabídka aktivit v MŠ bez finančních požadavků součást ŠVP:

Projekt KLUBÍČKO SLOVÍČEK – Logopedická prevence v MŠ

Logopedickou péči v MŠ považujeme ze všeobecně známých důvodu (alarmující stav řečového vývoje u předškolních dětí) za integrální součást předškolní výchovy a vzdělávání. Potřeba nastartovat systémové řešení této problematiky nastala z důvodu sloučení několika pracovišť do jednoho subjektu a z toho vyplývající nevyváženost úrovně logopedické péče. Vzhledem k venkovským oblastem pracovišť MŠ a horší dostupnosti logopedických služeb, vidíme nutnost intenzivní práce na tomto poli již v samotných mateřských školách. Z tohoto důvodu považujeme návštěvu klinického logopeda v jednotlivých pracovištích MŠ a jím provedený screening za důležitý výchozí bod.

 

Další plány:

1. Zajistit v MŠ logopedickou depistáž provedenou klinickým logopedem za účelem zachycení případných

    poruch komunikace (následně proběhne konzultace s rodiči za účelem doporučení vhodné logopedické

    péče).

2. Proškolit tři pedagogy MŠ v oblasti logopedické péče za účelem zlepšení zajištění logopedické prevence

    ve všech pracovištích MŠ (Kurz "logopedický asistent" akreditovaný MŠMT).

3. Zlepšit vybavení pracovišť MŠ pomůckami pro řečovou výchovu a odbornou literaturou.

 

Pod vedením proškolených pedagogů (pí. ředitelka Křížová a pí. učitelka Parnahajová získaly osvědčení – „Logopedický asistent – prevence řečové výchovy“) zavést ve všech pracovištích MŠ tzv. ranní logopedické chvilky popř. logopedické chvilky před odpočinkem, skupinová cvičení zaměřená na prevenci vzniku poruch řeči a další logopedické aktivity.

 

ANGLIČTINA

Naším cílem je poskytnout dětem pozitivní a konstruktivní první setkání s  angličtinou, vyučovat děti zábavnou formou a plně je zapojit do výuky.  Metodika, kterou používáme, klade důraz na pasivní znalost, která předchází  aktivní produkci jazyka. Děti se setkávají s jazykem prostřednictvím přirozené komunikace, formou písniček, básniček a her.

Struktura lekcí: 1-2 týdně 30 minut a během režimu dne (opakování)

Plán výuky

Plán výuky je tematický, (Topic Based) protože věříme, že nejlépe reflektuje přirozený způsob učení dítěte. Témata jsou vybrána nejen podle zájmů této věkové skupiny, ale i podle jejich užitečnosti ve smyslu použití funkčního jazyka, který může dítě použít během komunikace s učitelem.

 

Měsíc

Téma

Cíl lekce

Září
Úvod do angličtiny

První lekce

– What´s your name?
– My name is…

 

Barvy

– red, yellow, blue, green, pink, purple

 

Čísla

– Čísla 1-6
– Opakování barev

Říjen
Představujeme třídu

Ve třídě

– bag, pen, book, ball, crayon, chair, paintbrush, ruler, scissors, table
– I have a (book)
– It’s a (book)

 

Tvary

– square, circle, triangle, star, line
– It’s a (square)

 

Halloween

– pumpkin, happy, sad, big, small, Happy Halloween
I’m a pumpkin and I’m happy / sad / big / small

Listopad
Já a moje rodina

Části obličeje

– face, eye(s), ear(s), nose, mouth, hair
– Touch your- (nose, eyes etc)
– Close your eyes / open your mouth
– Comb your hair, wash your face

 

Rodina

– baby, mummy, daddy, sister, brother, family
– hello, bye-bye, čísla 1-6

 

Domácí mazlíčci

– bird, spider, fish, turtle, rabbit (elephant)
– Do you like–
– Yes I do / No I don-t
– I want a-
– big / small
– Pet shop

Prosinec
Hračky a Vánoce

Hlučné hračky

– plane, boat, robot, telephone, drum, trumpet
– Stop that noise!
– noisy, quiet, stop
– Opakování barev

 

Tiché hračky

– ball, car, teddy, dolly, train, scooter
– Circle, square, rectangle, triangle
– Wher’s the-?
– What is-(red/ blue)?
– I can see a-
– ukazování

 

Vánoce

– Father Christmas, card, Happy Christmas, Christmas tree, present

Leden
Já, moje oblečení a počasí

Části těla

– head, arms, tummy, fingers, legs, feet
– Rozeznávání – shake/třást, wave/mávat, pat/poklepání, stamp/dupnout

 

Oblečení

– t-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat
– barvy
– What colour is / are the–?
– Put on/ take off

 

Počasí

– hot, cold, windy, sunny, rainy, umbrella
– Oblečení
– Části těla
– Barvy
Rozeznávání
– What do we do when the weather is-(sunny/ rainy etc)

Únor
Můj domov

Incy Wincy Spider

– spider, sunshine, rain
– sunny, rainy
– Rozeznávání – What is it? What is he doing? Is it sunny/ rainy?

 

Místnosti v domě

– house, sitting room, kitchen, bedroom, bathroom, garden

 

Nábytek

– sofa, fridge, cooker, toilet, bath, TV, table, chair

Březen
Zvířata

Zvířata z džungle

– snake, parrot, monkey, tiger, crocodile
– A -(monkey / tiger etc)- goes like this- (napodobování)

 

Five little Monkeys

– Opakování čísel
– doctor, monkey, telephone, bed, jumping

 

V ZOO

– lion, tiger, crocodile, monkey, spider, elephant, snake, bird, section
– The monkeys are- (climbing, eating, drinking)
– Don’t-

Duben
Jídlo a velikonoce

Piknik

– melon, cherries, chicken, sandwiches, yoghurt, milkshake
– Yum! Yum!
– Do you like-
– I like-
– I’m hungry

 

Děláme dort/koláč

– chocolate, ice-cream, cake, apples, fish, banana
– I like-
– I don’t like-

 

Velikonoce

– Easter, Easter Bunny, Easter Eggs

Květen
Svět kolem nás

Zvířata na statku

– duck, horse, sheep, cow, rabbit

 

Dopravní prostředky

– lorry, bus, car, fire engine, bike
– What can you see-

 

V zábavním parku

– I want to-(fly, drive, ride)
– He’s/ she’s (eating/ playing/ flying a plane)
– Adventure park, big wheel, merry-go-round, bumper car, train, stall, game)
RECEPTIVNÍ CVIČENÍ
– Who’s-(flying a plane/ eating/ driving)
– What’s (student’s name) doing-

 

MEDOVÉ DNY

Naším cílem je poskytnout dětem pozitivní a konstruktivní první setkání s včelami a přírodou. Seznámit se životem včel po celý rok. Význam pro člověka. Děti si i mohou vyrábět dárečky „od včel“.

Struktura lekcí: 1X měsíc 

Plán setkání: Povídání o dění včel v daném měsíci ve třídě MŠ nebo vycházky do přírody, zahrady včeliček.

 

LEZENÍ DO ŠKOL

Bouldering je krásný, rychle se rozvíjející sport. Jedná se o lezení na malé stěně, pouze do výšky několika metrů, bez jištění. Bezpečný seskok nebo ztlumení případného pádu zajišťuje měkká žíněnka pod stěnou.  

Lezení jako jeden z nejpřirozenějších pohybů rozvíjí motorické schopnosti, má příznivý vliv na pohybový aparátu, rovnoměrně posiluje celé tělo. Je to moderní atraktivní volnočasová aktivita, která děti vede k pozitivnímu vztahu k přírodě, rozvíjí přátelské vztahy, pevnou vůli a cílevědomost.

MŠ má vybudovanou svoji lezeckou stěnu, kde mají možnost děti vyzkoušet tento sport.

 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY + KERAMIKA

SOKOL - "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"  (Sokolská sportovní všestrannost)

 

B. Nadstandartní aktivity v MŠ placené:

 

Nadstandartní aktivity není součástí ŠVP MŠ Královice. Dle vyhlášky § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy pedagogický pracovník převezme od jeho zákonnému zástupce nebo jím pověřené osoby, až doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

PLAVÁNÍ  Plavecká škola Medůza 

 

Přístupy – co budeme dělat, proč to budeme dělat, co dítě umí, čeho je schopno, co budeme

                  trénovat

Metody – individuální, skupinové, v řízených činnostech motivované hrou

Formy – komunikace individuální, komunikace skupinová, spolupráce s rodinnou, zavedení

                ranních chvilek(logopedické rozcvičky), nenásilné zařazování do řízených činnostech

                postupné zavedení kroužků logopedické prevence pro děti, kteří potřebují zvýšený

                dohled v této oblasti

Vše s ohledem na věk a možnosti dítěte.

 

ŠVP vychází z RVP PV a jeho uspořádání do pěti vzdělávacích oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Cílem našeho vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti každého dítěte se zaměřením
na individuální přístup tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly možnostem toho kterého dítěte
.

 1. chceme podporovat samostatnost a tvořivou aktivitu dětí – umět se učit
 2. zaměřit se na tvořivou hru a experimentaci v návaznosti na citové prožitky
 3. podporovat schopnost dětí využívat získané poznatky a umět je uvádět do vzájemných
  vztahů a souvislostí
 4. přirozeně rozvíjet specifické možnosti a schopnosti dětí
 5. vést k řešení problémů
 6. snažit se o účinnou komunikaci s lidmi i technikou spolupráce
 7. respektovat práva svá i jiných - tolerance
 8. vést ke vztahu k přírodě i kultuře a chránit je
 9. podporovat zdravý způsob života, vést k péči o své zdraví a bezpečí
 10. otevřená spolupráce s rodinou a uznání její dominantní péče

 

5. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ

 

 

6. PŘÍSTUPY, METODY A FORMY PRÁCE

Přístupy:

Nabídka činností v základním programu dětských aktivit má na zřeteli:

 • čím se budou děti zabývat
 • co budou dělat
 • co budou prožívat

 

Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co je rozvíjí a co dítě potřebuje. Co jsou kompetence:

 • co dítě zvládá
 • co umí
 • co je schopno

Metody:

 • Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí,
 • dále pak činnosti pro potěšení,
 • činnosti řízené, které jsou sladěny hrou
 • individuální činnosti
 • skupinové práce
 • integrované zaměstnání
 • pokusy a experimenty

                                  

Formy:

 • vést vzájemnou komunikaci a rovnocenný vztah
 • pozorovat a sledovat činnost dítěte - evaluace
 • zájmy, sklony, vztah ke kolektivu - evaluace
 • vysvětlování pravidel života v MŠ a v rodině
 • vytvářet dostatek možností pro aktivity motivace činností
 • spolupráce s rodinou
 • individuální práce s dětmi
 • využívat podněcujících metod objemových poznatků na základě vlastní zkušenosti
 • činnosti: hledání, zkoušení, pokusy a omyly…..
 • keramické dílna
 • celodenní činnost
 • vlastní zkušenosti
 • pravidelné ranní cvičení
 • vycházky
 • otužování
 • nadstandartní aktivity - fotbal…
 • plavání
 • škola v přírodě
 • minimální preventivní program
 • návštěvy divadel v MŠ
 • návštěvy divadel
 • výlety
 • ŠVP

 

Způsob práce:

 • přiměřeně k věku
 • frontální práce
 • skupinová práce
 • s ohledem na vývoj, zdraví a schopnosti dítěte

 

 • vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí
 • respektujeme individualitu každého dítěte
 • každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje
 • vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítě, pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí
 • pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou
 • vše zakládáme na přímých zážitcích dětí
 • podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
 • podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové
 • snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 • uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost
 • každý den probíhá komunitní kruh
 • didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě
  a aktivní účasti dítěte
 • chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním
 • připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat
  a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ, OČEKÁVANÉ VÝSTUPY A KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY,  Z KTERÝCH NÁŠ ŠVP VYCHÁZÍ

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 • Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
 • Jemná motorika, koordinace ruky a oka
 • Sebeobsluha
 • Zdraví, bezpečí

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Jazyk a řeč

 • Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřován

Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

 • Vnímání
 • Pozornost, soustředění, paměť
 • Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 • Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
 • Časoprostorová orientace
 • Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace
 • Řešení problémů, učení

Sebepojetí, city, vůle

 • Sebevědomí, sebeuplatnění
 • Sebeovládání, přizpůsobivost
 • Sebepojetí, city, vůle

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • Komunikace s dospělým
 • Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
 • Sociabilita

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

 • Společenská pravidla a návyky
 • Zařazení do společenství
 • Kultura, umění

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

 • Poznatky, sociální informovanost
 • Adaptabilita ke změnám
 • Vztah k životnímu prostředí

 

KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY S OHLEDEM MÁ VÝVOJOVÁ OBDOBÍ DÍTĚTE

 

     3 – 4 let

    

Rozumový rozvoj

- s dohledem splnit jednoduchý úkol

- poznat a pojmenovat si svou značku a své místo v MŠ

umět pojmenovat osoby v rodině, v nejbližším okolí, bezprostředně vnímaná zvířata, rostliny, činnosti a jevy

- postupně rozlišovat různé zvuky

- snažit se zřetelně vyslovovat hlásky

- snažit se srozumitelně vyjádřit svoje potřeby a přání

- umístit různé předměty podle pokynů (na,do,v)

- vkládat jednoduché předměty do otvorů tvarově shodných

-ukázat, který z daných předmětů je velký – malý

- rozlišovat první, poslední, více, méně, stejně (všechny – žádný)

- přiřazovat a porovnávat počet 1 a 2

- přednášet říkadla za pomoci druhé osoby, později samo

- přirozeně přednést krátkou báseň

- soustředěně vyslechnout krátký text

- s pomocí reprodukovat jednoduchý děj

- podle ilustrace ukázat a pojmenovat postavy z pohádky

- sestavování různých tvarů z kostek nebo stavebnic – základy polytechnické výchovy

Tělesný rozvoj

- plazit se pod nízkou překážkou

- přelézat nízké překážky a prolézat překážky slalomem

- zvládnout plynulou chůzi se správnými pohymy paží

- zvládnout chůzi s různými polohami paží

- při chůzi překračovat různé překážky

- přebíhat k určenému cíli a vyhýbat se překážkám

- vystupovat po mírně šikmé ploše

- vyjádřit rytmizovanou chůzí v pochodovém rytmu

- skok snožmo do dálky z místa

- koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem

- správně držet a používat lžíci a hrníček

Mravní a citový rozvoj

- neubližovat si navzájem

- umět navázat kontakt s ostatními dětmi a posilovat radost dětí ze styku s ostatními

- podporovat vznik dětských přátelství, respektovat

- dodržovat zdvořilostní návyky (pozdravit, poděkovat, oslovit, poprosit a požádat)

- upevňovat vztahy k rodičům a sourozencům

- dbát na ochranu životního prostředí

- dbát na své bezpečí

Estetický rozvoj

- správné držení těla při práci u stolu

- správný sklon papíru

- správný špetkovitý úchop tužky

- postupně doplňovat k lidské postavě důležité detaily

- vést děti ke slovnímu vysvětlení děje a vzájemných vztahů

- dokončit započatou práci

-spontánní kresba dle vlastní volby

-kreslit na základě citového prožitku

 

- kreslit i silnějším grafickým materiálem po celé ploše velkých formátů

- umět zacházet se štětcem a nanášet správně barvy

- vymalovávat

- pomáhat při přípravě materiálů a úklidu

- modelování – vyválet váleček mezi dlaněmi a mezi dlaní a podložkou

- ohýbat okraje placky a vytvářet jednoduché předměty (vytahování a vtlačování)

- hudba – spojovat zpěv s pohybem a hrou na dětské hudební nástroje

- společně s oporou o hlas dospělého zazpívat nejméně 3 popěvky říkadlového rázu

- snažit se o udržení daného tempa písní

- postupně zdokonalovat dodržování přesnějšího rytmu

- postupně rozlišovat základní dynamický kontrast tiše-hlasitě (v řeči, zpěvu a zvucích kolem nás)

 

4 – 5 let

 

Rozumový rozvoj

- samostatně plnit jednoduchý úkol

- znát své jméno a příjmení, věk a místo svého bydliště

- znát jména kamarádů, dětí z mateřské školy a příjmení některých dětí

- pojmenovat místnosti ve kterých se pohybuje

- znát základy chování na ulici a správně reagovat na červený a zelený signál

- správně pojmenovat předměty denní potřeby – účel a vlastnosti

- umět srovnávat a rozlišovat rozměry a tvar předmětů (dlouhý – krátký)

- umět rozlišovat strom jehličnatý od listnatého

- rozlišovat ovoce a zeleninu dle vzhledu a chuti

- poznat a pojmenovat několik hospodářských a domácích zvířat a znát jejich užitek

- poznat a pojmenovat některé zvířata žijící v lese, na poli,  v ZOO a ve vodě

- snažit se správně vyslovovat hlásky, umět mluvit šeptem i hlasitě

- dobře znát 4-5 říkadel

-poznat a pojmenovat alespoň 3 květiny a uplatňovat je při hře

- pozorně vyslechnout pohádku pojmenovat hrdiny a znát jejich vlastnosti

- volně reprodukovat jednoduchý děj pohádky a pokusit se o jeho dramatizaci

- rozlišovat kladné a záporné postavy

- popsat vzájemnou polohu dvou předmětů ( je v, není v)

- umístit předměty dle pokynů: před, za, pod, nad.....

- rozlišovat a pojmenovat :kruh, čtverec, trojúhelník

- sestavit různé jednoduché útvary podle předlohy i fantazie - polytechnická výchova

- stanovit vlastnosti předmětu vzhledem k jinému (malý, větší, největší, úzký..

- vytvářet cesty v prostoru a hledat cesty od jednoho bodu k druhému

- ukázat předměty, které mají dané vlastnosti: barvu, tvar a velikost

- tvořit skupiny předmětů na základě vlastností

- co do skupiny nepatří

- vytvořit skupinu do počtu 4 a porovnávat více méně..

- sestavit číselnou řadu 1-4

 

Tělesný rozvoj

- správné držení těla

- chodit vyrovnaně a plynule se správnými pohyby paží

- chodit po šikmé ploše a zvýšené rovině

- chodit volně v prostoru s vyhýbáním se změnami směru i délky kroku

- chodit po schodech nahoru a dolů bez držení, střídat nohy

- chodit po špičkách

- zvládnout běh na 20m k cíli

- pohotově vyběhnout na smluvený signál

- skoky na místě snožmo, z místa, s otočením

- poskoky v podřepu, přes čáru, vpřed, vzad a vpravo, vlevo

- přeskočit nízkou překážku z místa i v běhu

- seskok z vyšší roviny s dopomocí

- skok do dálky z místa i rozběhem

- plazení po břiše pod nízkou překážkou

- plazení po lavičce v lehu s přitahováním paží

- přelézat překážky

- prolézat tunelem

- koulet míčem k cíli ve dvojicích, po šikmé ploše

- vyhazovat míč do výšky, házet do koše

- pohotové přechody ze stoje do různých poloh podle povelu

- stoj na jedné noze

- pokus o váhu s oporou

- plynulé převaly

- kotoul v před bez dopomoci

- chodit ve 2/4 taktu

- dodržovat změny tempa běhu podle hudby

Pracovní rozvoj

- samostatné mytí rukou, používání ručníku

- samostatné česání

- samostatné používání WC

- samostatně používat kapesník

- obouvat a vyzouvat boty

- správně používat lžíci a postupně celý příbor

- skládání oblečení a uložení osobních předmětů na své místo

- správně a bezpečně přenášet lehké předměty

Mravní a citový vývoj

-  zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích

- vědomě dodržovat základní pravidla chování

- domluvit se s ostatními, být zdvořilý k dětem i dospělým

- přiměřeně vyjádřit vlastní potřebu, umět požádat o něco

- postupně uplatňovat iniciativu v různých činnostech

- přizpůsobit se režimu v mateřské škole

- zapojovat se do činností a dorozumět se ve skupině

- spolupracovat a vzájemně si pomáhat

- správně reagovat na pokyn dospělého (příkaz a zákaz)

- přiměřeně dlouho se soustředit na jednu činnost

- udržovat pořádek ve věcech, hračkách a osobních věcech

- postupně se zapojovat do příprav rodinných oslav a svátků

Estetický rozvoj

- zpívat s menší oporou o hlas dospělého

- s doprovodem zazpívat popěvky i říkadlové melodie ve dvou až třítónovém rozsahu

- zazpívat 5-8 říkadlových melodií a 4-5 písní s vyššími nároky na intonační čistotu

- zpívat s nástrojovým doprovodem i bez doprovodu podle taktovacího gesta

- používat dětských bicích nástrojů při práci se slovy a textem

- pohybově vyjádřit charakter skladby

- poznávat hudební nástroje

- poznat píseň podle melodie

- uvolněně kreslit podle vlastní volby i podle zadání

- kreslit odvážným a plynulým grafickým pohybem

- graficky zaznamenávat pohyb zápěstí

- při malování nanášet barvu a vybírat vhodné barvy

- roztírat barevnou skvrnu dřívkem nebo prstem

- otisky barevných skvrn a zapouštění barev

- zaplnit vždy celou plochu papíru

- při modelování zvládnout základní dovednosti ( mačkání, hnětení, válení a dělení)

- vytahování drobných detailů z jednoho kusu hlíny

- vymodelovat zvířecí postavu

- vymodelovat lidskou postavu

 

5 – 6 let

 

Rozumový rozvoj

- znát své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště i mateřské školy

- vyjmenovat nejbližší členy své rodiny, vědět kde pracují

- znát jména a příjmení svých kamarádů a všech dětí ve třídě mateřské školy

- znát příjmení učitelek v mateřské škole

- pojmenovat všechny prostory doma i v mateřské škole

- znát cestu z domova do mateřské školy

- znát a pojmenovat nejdůležitější budovy v okolí bydliště a školy

- pohotově a správně reagovat na světelné signály, znát základní pravidla chování na ulici a uvědomovat si možná nebezpečí na silnici

- poznat a postupně se naučit používat dopravní prostředky (bus, vlak)

- sledovat práci dospělých, umět je pojmenovat a vystihnout typické znaky pracovních činností

- poznat vlajku ČR, hlavní město

-zapamatovat si 5 pojmů, které byly vysloveny

- zapamatovat si větu, verše, krátký text (sluchová paměť)

-hledat rozdíly na obrázku, co chybí nebo přebývá (zraková paměť)

- samostatně tvořivě využívat  konstruktivní hry, stavebnice (polytechnická výchova)

- správně pojmenovat předměty denní potřeby, účel a materiál

- poznat základní suroviny na přípravu pokrmů

- umět rozlišovat jídla zdravá a nezdravá

- poznat a pojmenovat barvy a jejich odstíny

- rozeznat a pojmenovat : kruh, čtverec, trojúhelník, obdeéník

- označovat rozměry a tvar předmětů

- správně pojmenovat časová období (ráno, dopoledne, jaro, léto, zítra, včera)

- charakterizovat znaky období jaro léto podzim zima

- rozlišovat charakteristické znaky počasí

- poznat a pojmenovat alespoˇ3 kytky luční, zahradní a pokojové

- bezpečně rozlišit stromy listnaté a jehličnaté (2 listnaté a 1 jehličnatý)

- poznat a pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny (vzhled, chuť a vůně)

- vyjmenovat druhy jídla podle pořadí během dne

- poznat a pojmenovat některá volně žijící zvířata, znát jejich znaky, ochrana přírody

- poznat a pojmenovat některá hospodářská zvířata, mláďata a znát jejich užitek

- pojmenovat části lidského těla a některé ukázat na svém těle

- vyjádřit místo bolesti a chápat nutnost lékaře

- umět si obratně čistit zuby a chápat péči o zuby

- znát a chápat ochranu zdraví

- uvědomovat si existenci nevyléčitelných chorob,

- pojmenování jednotlivých druhů oblečení a zvolení vhodného

- postupné rozlišování pravé a levé strany

- znát z vlastní zkušenosti vlastnosti písku, kůry, půdy, sněhu.....)

- rozpoznání různých materiálů

- znát a uvědomovat si nebezpečí ohně, elektrického proudu, na ulici, cizí člověk, léky

- vzájemný popis dvou předmětů pomocí příslovcí (vedle, mezi, před, blíž..)

- řadit předměty dle velikosti řešení labyrintů

- používat číselnou řadu do šesti event. do 10

 

Jazykový rozvoj

- aktivně a přirozeně navázat řečový kontakt s ostatními dětmi i dospělými

- správně dýchat při řeči, zpěvu a pohybových činnostech

- umět rozkládat slova na slabiky, určit první a poslední hlásku

- správně vyslovovat postupně všechny hlásky

- v řečovém projevu používat rozvité věty a pak jednoduchá souvětí

- vytvářet protiklady, zdrobněliny

- rozlišit čtený text s citovým zabarvením( vesele, smutně..)

- rozumět vtipu

- správně používat předložky, slovesa, podstatná jména, používat správný slovosled

- umět odvodit množné číslo od jednotného

- učit se v dialogu klást otázky

- přednést 6-8 říkadel a využívat je při hrách

- soustředěně poslouchat a vnímat čtený text (dobro x zlo, vlastnosti)

- na postavách z pohádek se učit chápat mezilidské vztahy

- vystihnout základní charakterové vlastnosti televizních pohádek a hovořit o nich

- reprodukovat myšlenkově složitější text pohádky

- vypravovat krátký příběh podle obrázků

- samostatně předvést dramatizaci, vyjádřit prožitek a náladu

- samostatně dramaticky dořešit nedokončený příběh nebo pohádku

 

Tělesný rozvoj

- zvládnout chůzi se správným držením těla, umět chodit po šikmé ploše se změnami délky kroku

- zvládnout chůzi v prostoru mezi překážkami a překračováním překážek

- zvládnout plynulou chůzi po schodech i ve dvojicích

- provádět výstupy a sestupy na přiměřeném nářadí

- stoj na jedné noze

- samostatně rytmizovat čtvrťové i osminové doby

- zvládnout běh za vedoucím dítětem

- střídat běh a chůzi na zvukové a světelné signály

- zvládnout vybíhání z dané mety, běh o závod z vysokého startu

- zvládnout skoky snožmo s přípravou na odraz

- poskoky v dřepu, skoky jednonož a skoky do stoje rozkročného

- skok do výšky z místa i s rozběhem

- seskoky z vyšší roviny

- krok poskočný

- skok do dálky z místa i rozběhem

- otáčení kolem osy skokem

- lézt v podporu dřepmo v rovině i na zvýšené ploše

- plazení po břiše i na zádech po rovné a šikmé ploše pod nízkou překážkou

- kotoul v před i v zad bez dopomoci

- vyhazovat míč do výšky pravou, levou i oběma rukama

- házení míčem na zem s chytáním

Pracovní rozvoj

- samostatně se umýt, učesat, použít záchod, toaletní papír a splachovací zařízení

- samostatně používat kapesník

- samostatně se obléknout, svléknout včetně zapínání a rozepínání oděvu, skládat a ukládat oblečení, boty a další věci na určené místo včetně uložení lůžkovin

- samostatně se obout, vyzout zavázat tkaničky na kličky a rozvázat

- používat příbor

- správně umístit příbor na stůl a postupně umět prostřít na stůl

- skládat papír podle pokynů, dodržet přesný postup při skládání, samostatně nalepovat a stříhat papír nebo textil

- rozvíjet samostatnost, zručnost, fantazii a uplatnit ji při vytváření složitějších staveb z písku a z hlíny

- pomáhat při péči o zvířata doma i v přírodě

- pomáhat při péči o květiny v bytě a rostliny na zahradě i v přírodě

Mravní a citový rozvoj

- samostatně splnit i náročnější úkol a zhodnotit výsledky vlastního jednání

- projevovat při různých činnostech samostatnost, rozhodnost, nebojácnost, vytrvalost, otevřenost, pravdomluvnost, ohleduplnost, čestnost, soucit s někým

- vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování

- trpělivě překonávat překážky

- udržovat pořádek ve svých věcech, uklízet hračky a zajímat se o práce vykonávané doma i v MŠ

- rozvíjet zájem dětí o práci, smysl pro povinnost, odpovědnost, dokončení započaté práce, pomoc druhým a vážit si výsledků práce

Estetický rozvoj

- znázornit charakteristické rysy lidské postavy

- znázornit charakteristické rysy zvířat

- výtvarně charakterizovat dopravní prostředky, pohádkové postavy, složitější dějové situace z okolí a přírody

- kreslit plynulým s odvážným grafickým pohybem různorodým materiálem

- ovládat správné držení tužky se správným sklonem

- graficky zaznamenávat pohyb vycházející z dlaně a prstů

- obloučky obrácené nahoru a dolů, vlnovky, ležaté osmičky

- zdokonalovat techniku malby, umět si rozvrhnout děj na ploše, malovat pozadí

- rozfoukávat barevné skvrny, hledat podobu ve vzniklém tvaru

-  zpracovat větší kus modelovací hmoty

- vymodelovat složitější dějovou situaci

- používat špachtli, podložku a vyhlazovat spoje

- zpívat samostatně v menších skupinách i sólově

- rozumět slovním podnětům vztahujícím se ke zpěvu

- zpívat v rozsahu 5-6 tónů

- zpívat 4 – 5 říkadlových melodií a 5 – 8 písní výrazně, přiměřeně intonačně přesně, rytmicky a dynamicky správně

- poznávat další méně známé hudební nástroje a rozlišit je podle poslechu

- vyjádřit hudbu přirozeným, dětským kultivovaným pohybem

- poznat známé písně a skladby podle melodie

- rozlišit pochod, tanec, ukolébavku, hudbu veselou, smutnou, slavnostní

      

 

7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

MŠ pracuje podle programu „Objevujeme svět pro život“, jehož tématem je „poznávání světa“. Podtémata tvoří to, co je možno poznat z vyprávění i vlastních prožitků. Z nadhledu je možné poznat společnost, svět, druhé lidi, chování a vlastní tělo.

Téma je závazné, podtémata doporučující - myšlenková mapa, náplně jednotlivých částí tvoří učitelky dle situace a podmínek ve třídě jako třídní kurikulum.

 

Cílem programu „Objevujeme svět pro život“ je:

 

 • Vést děti k samostatnosti v sebeobsluze i jednání, zdravým životním návykům a postojům. Podporovat růst, vývoj a fyzickou pohodu dětí, zlepšovat jejich zdatnost a pohybovou kulturu.
 • Podporovat všestranný rozvoj dítěte po stránce jazykové, myšlenkové a tvůrčí. Rozvíjet jeho dovednosti při získávání znalostí, představivosti, fantazie. Učit je poznávat sama sebe, rozvíjet citové vazby a vztahy, cvičit vůli k vlastní seberealizaci.
 • Učit děti k vzájemné komunikaci mezi sebou a dospělými, podporovat utváření vztahů a vazeb.
 • Pomáhat dětem k osvojování dovedností, návyků a postojů, které jsou základem pro život ve společnosti ostatních lidí a povedou je k dodržování všeobecně uznávaných hodnot estetických, společenských a morálních.
 • Učit děti vnímat sama sebe jako součást okolního světa a přírody. Vytvářet u nich základy odpovědného přístupu k ní a prostředí vůbec.
 • Vést děti k pochopení zákonů přírody a podmínek na zemi - rovnováha
 • Vést děti k vnímání krásy přírody, minulosti a chránit je - být hrdý na místo, kde žiji

 

Vzdělávací obsah MŠ Královice

 

 1. Poznáváme svět na podzim                         4.         Poznáváme svět v létě         

Možná podtémata:                                                     Možná podtémata:

 • Naše mateřská škola                                           - Kdo co čím? Řemesla
 • Učím se být kamarád                                          - Smysly
 • Kde žiji?                                                              - Části lidského těla
 • Naše obec                                                            - Zdraví
 • Posvícení                                                             - Planeta Země
 • Ovoce a zelenina                                                 - Vesmír
 • Podzim na poli                                                    - Čím cestujeme?
 • Podzim na zahradě                                              - Děti mají svátek
 • Podzim v lese                                                      - Těšíme se na prázdniny
 • Nářadí a stroje
 • Podzimníčci
 • Máváme létu
 • Když padá listí
 • Počasí na podzim
 • Moje zdraví
 • Halloween

 

 1.    Poznáváme svět v zimě

Možná podtémata:

 • Čert a Mikuláš
 • Tradice a zvyky
 • Advent
 • Zpíváme koledy
 • Výroba ozdob a dárků
 • Tři králové
 • Zima
 • Zvířata v zimě
 • Zimní sporty
 • Zápis do školy
 1.      Poznáváme svět na jaře

Možná podtémata:

 • Kniha přítel člověka
 • Z pohádky do pohádky
 • Hračka
 • Masopust – karneval
 • Jaro v trávě
 • Jaro na zahradě
 • Svátky jara
 • Čarodějnice
 • Domácí zvířata
 • Les
 • Volně žijící zvířata
 • Vodní říše
 • ZOO
 • Moje rodina –maminka

 

 

 

 

 1. POZNÁVÁME SVĚT NA PODZIM

 

Tematický celek

Poznáváme svět podzimu

Možní podtémata

Naše mateřská škola, učím se být kamarád, kde žiji?, naše obec, posvícení, ovoce i zelenina, podzim na poli, podzim na zahradě, podzim v lese, nářadí a nástroje, podzimníčci,máváme létu, když padá listí, počasí na podzim, moje zdraví, Helloween….

Vzdělávací obsah

- cíle

 

 

 

 

 1. Rozvoj a posilování poznávacích citů
 2. Rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 3. Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky
 4. Rozvoj poznatků o místě bydliště, o své zemi a její kultuře
 5. Rozvoj prvních pracovních představ a dovedností
 6. Získávání vědomostí z oblasti zdravovědy- uvědomění si vlastního těla
 7. Rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu
 8. Sebepojetí, city, vůle
 9. Rozvoj schopností v citové oblasti a rozvíjet je.
 10. Poznávací schopnosti
 1. Seznamovat se s novým prostředím, dětmi i dospělými – adaptace, chápat význam tvorby pravidel a jejich dodržování
 2. Navazovat první vztahy s dětmi i dospělými, znát své jméno
  a příjmení, seznamovat se se jmény svých vrstevníků a učitelek
 3. Orientovat se ve třídě, ve škole i dalších prostorách, zahradě, cesta
  do školy a zpět domů – bezpečnost
 4. Projevovat své potřeby, vyjadřovat přání, komunikovat s dětmi
  i dospělými
 5. Posilovat prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, ve škole, v dětské herní skupině apod.)
 6. Poznávat pravidla společenského soužití a projevovat zdvořilé chování a vystupování
 7. Seznamovat děti s možným nebezpečím způsobeným úrazem, dopravním prostředkem, neznámým člověkem apod.
 8. Rozvíjet u dětí samostatnost v sebe obslužných činnostech
 1. Uvědomovat si vlastní tělo
 1. Pozorovat, vnímat, chápat a esteticky vyjadřovat změny v přírodním
  a životním prostředí, upevnit vztah k domovu
 2. Seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytvářet pozitivní vztah k místu bydliště, všímat si odlišnosti od města, sledovat události v obci a účastnit se jich – tradice, oslavy, výročí
 3. Získávat poznatky o přírodě a jejich proměnách, rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, chránit životní prostředí
 4. Charakterizovat podzimní období – rozlišovat počasí a seznámit se s některými projevy počasí, jak se chystá příroda a zvířata k zimnímu spánku
 5. Seznamovat se se základními poznatky o ovoci, zelenině, stromech, keřích a jejich plodech
 6. Rozvíjet řečové schopnosti dětí, souvislé vyjadřování, hudební
  a dramatické cítění
 1. Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

 

 

 

 

 

 

 • kdo jsem a kam patřím, můj kamarád, učitelky, kuchařky, moje značka, co kam patří, máme se rádi, zážitky z dovolené – seznamovací hry
 • orientace ve škole a okolí, chování na veřejnosti, bezpečnost, dopravní značky – prožitky dětí realizovat při výtvarném projevu
 • gymnastika mluvidel, rytmizace, pomocí obrázků charakterizovat přelom mezi létem a podzimem – hlavní znaky, spontánní hra, básně a písně k tématu, četba před spaním
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů – společné diskuse, rozhovory, četba a vyprávění zážitků
 • pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení apod.) a jiné sezónní činnosti – míčové hry apod. pohybové hry, hry
  s pravidly
 • poznávání a popis budov v obci, návštěva prostor OÚ, pošty, knihovny - chování a orientace ve veřejných budovách
 • vycházky do přírody – polodenní výlety, pouštění draka, kalendář počasí, pozorování, rozhovory o ochraně zvířat a prostředí, ve kterém žiji, zajímavé návštěvy u rodičů a prarodičů
 • kreslení a malování, koláže, experimentování s barvou, změny v přírodě, barva listí, sběr a využití přírodnin
 • sklizeň ovoce, zeleniny, práce na poli, bezprostřední pozorování na zahradách, polích a v lese, chování v lese, poznávání hub - ne/bezpečí
 • přednes, recitace, dramatizace pohádek o zvířátkách, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, využití dětských hudebních nástrojů, základní kroky dětského aerobiku
 • modelování, grafomotorické cviky
 • počasí – návštěvy u lékaře, jak se chovat, co dělat, když jsem nemocný/á
 • smyslové, psychomotorické, pohybové, námětové hry, hádanky, jazykolamy, říkadla, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, jazykové chvilky, básně, písně, labyrinty a bludiště
 •  

Očekávané výstupy

 

 

 

 

 

 • zvládat sebeobsluhu, pečovat o osobní hygienu
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů, uvědomovat si svou samostatnost
 • přirozeně komunikovat s druhým dítětem, podělit se o hračku
 • dodržovat pravidla chování
 • pojmenovat důležité budovy v obci a vědět k čemu slouží
 • správně pojmenovat a charakterizovat jednotlivá roční období
 • vyjádřit změny v přírodě na podzim
 • zvládnout základní pohybové dovednosti
 • sledovat a vyprávět pohádku či příběh
 • znát a umět pojmenovat nejdůležitější budovy v okolí bydliště a školy
 • rozlišit stromy listnaté a jehličnaté, správně je pojmenovat, znát plody některých stromů a keřů, volně žijící zvířata
 • správně pojmenovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) a charakterizovat je 2 – 3 typickými znaky, umět popsat počasí a jednoduše vyjádřit změny v přírodě, stromy, ptáci, zvířata
 • chápat nezbytnost vitamínů – poznat, pojmenovat a rozlišit ovoce a zeleninu
 • v souvislém řečovém projevu používat rozvité věty a postupně jednoduchá souvětí – vyjadřovat své pocity, přání
 • naučit se zpaměti krátké texty – říkanky, pohádky, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku – zpracovat větší kus modelovací hmoty
 • graficky zaznamenávat pohyb vycházející z dlaně a prstů
 • - zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí – překonávat přírodní překážky mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivním pohybu
  a zdravé výživě, umět rozlišit jídla ne/zdravá, osvojit si režim a zdravé stravovací návyky
 • kresbou a malbou znázornit náměty z přírody
 • sluchově rozlišit počáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • správně pojmenovat časová období – ráno, poledne, večer atd., postupně si osvojovat pojmy včera, dnes, zítra
 • pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází dítě do styku, znát některé jejich vlastnosti a účel, určit materiál a barvy
 • pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat a dodržovat pravidla kolektivního chování
 • kresbou a malbou znázornit náměty z přírody
 • sluchově rozlišit počáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • správně pojmenovat časová období – ráno, poledne, večer atd., postupně si osvojovat pojmy včera, dnes, zítra
 • pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází dítě do styku, znát některé jejich vlastnosti a účel, určit materiál a barvy
 • pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat a dodržovat pravidla kolektivního chování

 

 

 1. POZNÁVÁME SVĚT V ZIMĚ

 

Tematický celek

Poznáváme svět v zimě

Možná podtémata

Čert a Mikuláš, Tradice a zvyky, Advent, Zpíváme koledy, Výroba ozdob a dárků, Tři králové, Zima, Zvířata v zimě, Zimní sporty

Vzdělávací obsah

- cíle

 

 

 

 

 

 

 1. Rozvoj a kultivace dětských schopností (vnímání, pozorování, představivost, fantazie)
 2. Rozvoj přirozeného hudebního a zpěvního projevu
 3. Rozvoj komunikativních dovedností
 4. Rozvíjení pozitivního vztahu ke svým výkonům
 1. Seznamovat děti se zvyky a tradicemi Vánoc, vést je k poznání hodnoty vztahů ke svým nejbližším
 2. Rozvíjet schopnosti vytvářet a upevňovat vztahy k rodině i svému okolí, vyjadřovat své pocity
 3. Rozlišovat a oceňovat jednání lidí, aplikovat poznání na své prožívání – jeden druhému pomáháme
 4. Rozvíjet u dětí schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně je prožívat
 5. Snažit se přiměřeně dlouhou dobu soustředit na určitou činnost, rozvíjet manipulační dovednosti, cílevědomost, zdravou ctižádostivost
 6. Osvojovat si estetické dovednosti - výtvarné, hudební a dramatické
 7. Podílet se na estetické výzdobě třídy a prostor ve škole
 8. Pojmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období
 1. Taneční hry s různými polohami těla – uplatnit vlastní fantazii
 1. prožívat radost ze zimních sportů, objevovat změny v přírodě, uvědomovat si význam zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně, dbát o své zdraví
 2. osvojovat si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 3. seznamovat děti s proměnou přírody, charakteristickými znaky
 4. seznamovat se s péčí člověka o přírodu a zvířata v zimě
 5. rozvíjet psychické i fyzické zdatnosti
 6. rozvíjet společenské a estetické cítění
 7. učit se kombinovat různé druhy stavebnic, sestavovat podle plánku, experimentovat, využívat tvořivost a fantazii
 1. návštěva předškoláků v prostorách školy před zápisem do ZŠ

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

 

 

 

 

 

 • pozorování zimních změn v přírodě
 • přípravu na vánoční svátky, seznámení s kulturními tradicemi
 • otužování a předcházení nemocem
 • dokrmování zvěře a ptactva
 • přípravu na zápis a návštěvu v ZŠ
 • využití období ke sportování
 • četba, poslech a vyprávění o předvánočních, vánočních a povánočních zvycích a tradicích
 • zhotovování dárků a přání, využití různých výtvarných technik, grafomotorické cviky
 • moje rodina, příbuzní, vztahy
 • Barborka, Mikuláš, čert a anděl, biblické příběhy, mikulášská nadílka
 • vánoční zvyky – pečení perníčků, cukroví – zdobení, plovoucí skořápky, zdobení a půlení jablíček, zdobení květináče, jmelí, advent, společná slavnostní večeře, poslech koled, nadělování dárků a jiné zvyky
 • chystání, těšení a prožívání vánočních svátků doma a ve škole - vyjádření pocitů, moje vánoční přání, výzdoba a dekorace, vánoční besídka
 • využívat výtvarných prací dětí k výzdobě prostor školy, OÚ, pošty
 • vánoční besídka s rodiči – koledy, písně, tance, dramatizace, básně
 • vtipy, hádanky, rýmy a rčení
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru
  a pohodu
 • jak se oblékáme v daném ročním období, otužování, pečujeme o své zdraví, hygienické návyky, vitamíny, námětové hry
 • u krmelce – pozorování a určování stop ve sněhu, u našich krmítek
  na školní zahradě – pozorování ptactva, experimentování se sněhem
 • kresba, malba, využití kombinovaných technik, modelování, tvorba z papíru a jiných materiálů, konstruování, kombinování stavebnic
 • sáňkování a bobování, koulování, klouzání – dodržovat bezpečnost
 • těšíme se k zápisu – test školní zralosti, návštěva v ZŠ – seznámení s prostředím, prostorami a pedagogickým personálem
 • procvičování geometrických tvarů, předmatematické představy, předčtenářská gramotnost

Očekávané výstupy

 

 

 

 

 

 • mít povědomí o tradicích a zvycích spojených s Vánocemi
 • všímat si změn a dění ve svém okolí
 • vědomě napodobit pohyb podle vzoru
 • rozlišovat co prospívá a co škodí zdraví
 • umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami
 • umět obdarovat a podělit se o dárky
 • vyslechnout si anebo převyprávět pohádku, příběh, říkanku a pamatovat si ji
 • samostatně vyjadřovat svou představivost ve výtvarných, pracovních či pohybových činnostech
 • mít povědomí o tradicích, zvycích Vánoc
 • umět se domluvit na společném řešení, podělit se o společné dárky
 • zvládnout dokončit započatou práci a samostatně uklízet
 • uvědomovat si ne/příjemné citové prožitky a rozlišovat citové projevy v rodinném a cizím prostředí
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních, dramatických a tanečních činností
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik - veřejně je prezentovat
 • umět uplatnit samostatný řečový a pěvecký projev na veřejnosti
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • zvládat pohybové dovednosti a běžné způsoby pohybu v různém prostředí, prostorovou orientaci
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy
  a pocity pomocí různých výtvarných dovedností a technik, konstruování
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, stavebnicemi, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji apod.
 • pohybovat se ve skupině dětí, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, ve škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • uvědomovat si vlastní identitu, získávat sebevědomí a sebedůvěru
 • poznat některá písmena a číslice, souvisle se vyjadřovat ve větách, chápat prostorové pojmy a orientovat se v čase
 • umět vyjmenovat typické činnosti pro daný časový úsek, popsat situaci na obrázku, v praktickém životě, chápat prostorové a časové pojmy

        3. POZNÁVÁME SVĚT NA JAŘE

 

Tematický celek

Poznáváme svět na jaře

Možná podtémata

Kniha přítel člověka, Z pohádky do pohádky, Hračka, Masopust – karneval

Jaro v trávě, Jaro na zahradě, Svátky jara, Čarodějnice, Domácí zvířata,

Les, Volně žijící zvířata, Vodní říše, ZOO, Moje rodina –maminka.., Zápis do ZŠ

Vzdělávací obsah

- cíle

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 2. Ochrana osobního soukromí ve vztahu k druhým lidem
 3. Rozvoj tvořivého sebevyjádření
 1. Prohloubení vztahu ke čtenému a mluvenému slovu. Znát typické znaky jara, získávat vztah k živým bytostem, poznávat faunu a floru, přírodu ne/živou
 2. Pozorovat přechod mezi ročními obdobími, změny způsobené počasím, první jarní květiny, stromy, keře
 3. Rozvíjet city dítěte působením krás přírody a probouzejícího se jara
 4. Získávat vztah k živým bytostem, rozvoj úcty a ochrany k živým tvorům, význam přátelství člověka a zvířat
 5. Seznamovat děti se zvířaty domácími, ve volné přírodě a jejich mláďaty
 6. Seznamovat děti s přírodou a ptactvem u vody, vodou v řece a rybnících, potocích, koloběhem vody, rozdíl moře x řeka
 7. Umět odhadnout nebezpečí vody
 8. Projevovat zájem o obrázkové knihy a encyklopedie, rozvíjet u dětí souvislý řečový projev, gramaticky správný
 1. Zachycovat zážitky ze svého okolí, vyjadřovat své představy
 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 2. Rozvoj komunikativních schopností
 3. Vytváření základů pro práci s informacemi 
 4. Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky, vyjádřit
 5. Ochrana soukromí a bezpečí ve vztazích s druhým dítětem i dospělým
 6. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur
 1. Poznávání jiných kultur

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pozorování jarních změn v přírodě
 • návštěvu knihovny, práce s knihami a písmeny
 • získávání vědomostí z oblasti bezpečnosti v silničním provozu
 • příprava na velikonoční svátky
 • oslavu svátku maminek, význam rodiny
 • seznámení dětí s klasickými českými pohádkami (četba, dramatizace, vyprávění)
 • výroba pohádkové knížky, pohádková cesta, plnění úkolů
 • historie hraček, hračky dříve a nyní, výroba hračky
 • masopust: tradice- rozhovory
 • výroba masky a zvyky
 • recitace a hry
 • zpěv, tanec, využití hudebních nástrojů
 • masopust v mateřské škole
 • jak se chová příroda v zimě, roční období a jejich charakteristika
 • poslové jara – seznámení rozhovorem a obrázky
 • kdo žije v trávě: drobní živočichové - encyklopedie
 • jaro na zahradě: úklid na zahradě, probouzení semínek, druhy květin
 • co dělat, aby kytička vyrostla – staráme se o květiny
 • nářadí na zahradě
 • domácí mazlíčci: mláďata a jak se o ně staráme -doneseme si do MŠ
 • zvířátka na dvoře a na statku, zvířata ve volné přírodě
 • čarodějnice: historie, výroba čarodějnice
 • čarodějnický rej

Očekávané výstupy

 

 

 

 

 

 • umět rozlišit a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata, zvířata u vody
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • zvládnutí jemné motoriky
 • umět využívat při výtvarných a pracovních činnostech přírodniny či jiné materiály
 • porozumět slyšenému, správně vyslovovat
 • zvládnout se soustředit a udržet pozornost
 • chápat prostorové pojmy a orientovat se v čase
 • přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky vyjádřit umět pojmenovat a rozlišovat domácí zvířata, hospodářská zvířata a ve volné přírodě
 • pojmenovat a rozlišit mláďata hospodářských domácích zvířat
 • znát užitek hospodářských zvířat
 • umět pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • rozpoznat a pojmenovat volně žijící zvířata v trávě
 • rozpoznat a pojmenovat druhy květin
 • podle vzoru výtvarně ztvárnit zvířátka a květiny
 • projevovat zájem o prohlížení knih: atlasy a encyklopedie
 • spolupracovat při hrách, být ostatním partnerem, nabídnout pomoc
 • doprovázet pohyb zpěvem: při pohybových hrách a při chůzi
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • správně vyslovovat, ovládat tempo a intonaci řeči
 • zvládat jednoduché pracovní úkony a sebeobsluhu
 • podílet se na výzdobě třídy při masopustu
 • spolupracovat s dětmi i učiteli
 • přijímat pochvalu i případný neúspěch
 • umět hodnotit svoje pokroky
 • zvládnout jemnou motoriku (sestavovat stavebnici, navlékání korálků…
 • kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit

 

 

 

 1. POZNÁVÁME SVĚT V LÉTĚ

 

Tematický celek

Poznáváme svět v létě

Možná podtémata

Kdo co čím?(řemesla), smysly, části lidského těla, zdraví, Planeta Země, Vesmír, Čím cestujeme, Děti mají svátek, Těšíme se na prázdniny…

Vzdělávací obsah

- cíle

 

 

 

 

 

 

 1. Vytváření povědomí o zdravých životních návycích
 2. Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření
 3. Rozvíjení smyslu pro spolupráci
 4. Rozvíjení základních kulturně společenských postojů
 5. Poznávání jiných kultur
 1. Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 2. Rozvoj řečových schopností
 3. Vytváření pozitivního vztahu k učení a intelektuálním činnostem
 4. Poznávání sama sebe a vlastní identity
 5. Osvojení si schopností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým
 6. Rozvoj schopností žít a přijímat hodnoty uznávané v tomto společenství
 1. Vytvoření povědomí o sounáležitosti s lidmi a společností
 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů
 2. Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení
 3. Posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
 4. Seznámení s pravidly chování k druhému
 5. Vytváření povědomosti o existenci ostatních kultur a národností
 1. Poznávaní jiných kultur
 1. Přibližovat dětem krásy naší země, prožívat společné zážitky strávené v MŠ i mimo ni
 2. Sledovat úroveň přizpůsobivosti dětí ve skupině a podřídit se zájmům většiny, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí mimo prostory školy a zvládat jeho změny
 3. Uvědomovat si sám/a sebe, co vše umím, podporovat zdravou soutěživost
 4. Osvojovat si poznatky ze života některých druhů exotických zvířat, podporovat zvídavost z poznávání
 5. Osvojovat dovednosti, které předcházejí čtení a psaní
 6. Rozvíjet komunikativní dovednosti
 7. Rozvíjet poznání o existenci jiných národností a kultur, jejich zvláštností
 8. Přibližovat dětem krásy naší země, seznamovat děti s polohou státu
 1. Vytvářet povědomí o dějinách České republiky, vést děti k povědomí
  o státních symbolech naší republiky

Vzdělávací nabídka – okruhy činností a námětů

 

 

 

 

 

 • pozorování letních změn v přírodě
 • příprava pravidelných kulturních akcí
 • oslava svátku dětí, jejich místo v rodině a společnosti
 • plánování výletu
 • sportování, vycházky, hry na zahradě, zdokonalování tělesné zdatnosti
 • bezpečnost v chování během prázdnin společně prožívat zážitky z oslav Dne dětí, výletu do ZOO, rozloučení s předškoláky, tablo, kulturní a společenské akce mimo MŠ
 • samostatný slovní projev – bezprostřední zážitky
 • soutěživé hry na zahradě, stavby z přírodního materiálu, letní hry
  a sporty, využití školní zahrady – kreslení v přírodě, koncert v přírodě
 • artikulační, smyslové, psychomotorické hry, hudební hádanky, hra
  na dětské hudební nástroje – rytmizace, přednes, dramatizace, zpěv
 • malba, kresba, modelování, recitace, zpěv samostatný a sólový
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, skládání slov z písmen, své jméno a příjmení
 • symboly republiky, naši sousedé, těšíme se na dovolenou, poznávání
 • využívat encyklopedie, dětský atlas světa, puzzle
 • planeta Země: řeky, moře, pevniny a světadíly - atlas
 • lidé různých barev a národností – ukázky, znaky, jazyk,
 • ČR stát v EU, hlavní město…
 • vesmír: planety, sluneční soustava, hvězdy – rozhovory, obrázky, výtvarné práce
 • čím cestujeme: dopravní prostředky – po silnici, po vodě, ve vzduchu, po kolejích, ve vesmíru – dopravní výchova
 • děti mají svátek: děti v celém světě
 • oslava dne dětí
 • rozloučení s předškoláky

Očekávané výstupy

 

 

 

 

 

 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • projevovat se citlivě k živým bytostem a přírodě
 • vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný
 • zajímat se, co se v okolí děje
 • všímat si změn v přírodě
 • mít povědomí o významu o životním prostředí pro člověka a zvířata
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • umět vést rozhovor, formulovat otázky a odpovídat
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru a existenci jiných zemí, národů a kultur
 • znát poznatky o své zemi (název státu, vlajka, hymna, hlavní. město, prezident)
 • vnímat odlišnost mezi dětmi a rozvíjet přátelství
 • aktivně komunikovat s dětmi
 • znát a dodržovat základní pravidla silničního provozu (na chodníku, ulici, silnici)
 • znát signalizace na ulici a na silnici: bezpečnost
 • běhat, skákat, udržovat rovnováhu, házet a chytat míč, používat různé náčiní
 • uplatňovat postřeh a rychlost
 • prožívat radost za zvládnutého a poznaného
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • uplatňovat své individuální potřeby, obhajovat svůj názor a přijmout jiný
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a vědomě je dodržovat
 • poznat a pojmenovat některá cizokrajná zvířata, jejich způsob života
 • znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích a pohybu
 • poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno
 • porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj
  a zopakovat jej ve správných větách
 • poznat znak, vlajku, hlavní město, prezidenta republiky

 

 

 

 

 

8. EVALUAČNÍ SYSTÉM

 

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování.

 

EVAULAČNÍ ČINNOST ŠKOLY

 

 ŠVP – RVP PV

 

Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV.

 

Evaluace integrovaných bloků

 

cíl

Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího, navazujícího tematického plánu v rámci integrovaného bloku

čas

Vždy po ukončení podtématu integrovaného bloku

nástroje

 • záznam do činnostního plánu
 • konzultace učitelek
 • dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči

kdo

Pedagogické pracovnice

 

 

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku

 

cíl

Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření

čas

Po ukončení realizace daného integrovaného bloku

nástroje

 • záznam do TVP
  • konzultace učitelek
  • konzultace s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně

kdo

Pedagogické pracovnice

 

 

Evaluace dílčích projektů

 

cíl

Plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých integrovaných bloků

čas

1x za dva měsíce – průběh realizace

1x ročně (červen) - naplnění záměrů

nástroje

 • záznam v TVP
  • konzultace učitelek
  • pedagogické porady
  • konzultace učitelka – rodič
  • konzultace učitelky – vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

kdo

Pedagogické pracovnice

 

 

Hodnocení dětí

 

cíl

Hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí

čas

Převážně průběžně, dle aktuální situace a potřeby

nástroje

 • konzultace učitelek
  • konzultace s rodiči
  • konzultace s odborníky z pedagogicko-psychologické porady
  • diagnostika dětských výtvarných prací
  • cílené pozorování
  • záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné) – zejména
               na základě diagnostiky a pozorování
  • vedení portfolia
  • dle potřeby stanovení případných opatření

kdo

Pedagogické pracovnice

 

 

Soulad TVP – ŠVP – RVP PV

 

cíl

Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů

čas

2x ročně

nástroje

 • přehledy o rozvoji dětí - fotodokumentace
  • výstavy, vystoupení dětí - záznamy
  • monitoring
  • hospitační záznamy
  • konzultace
  • dotazníky pro rodiče a zřizovatele
  • pedagogické porady
  • autoevaluace pedagogických pracovnic
  • vlastní hodnocení školy

kdo

Pedagogické pracovnice, rodiče, zřizovatel

 

 

 

 

 

Průběh vzdělávání a výsledky

 

Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů
a koncepčních záměrů ŠVP a výsledků vzdělávání.

 

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces

 

cíl

Zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska používaných metod
a forem práce se záměry v této oblasti v ŠVP

čas

Průběžně, dotazníky

nástroje

 • monitoring
  • vzájemné hospitace
  • konzultace pedagogů
  • hospitace, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání
  • dotazníky + výstup
  • pedagogické porady
  • sebehodnocení dětí
  • nástroje

kdo

Pedagogické pracovnice, děti, rodiče

 

 

Osobní rozvoj pedagogů

 

cíl

Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu

čas

Průběžně, dotazníky v červnu

nástroje

 • konzultace
  • pedagogické porady
  • hospitace
  • monitoring
  • dotazníky

kdo

Pedagogické pracovnice

 

 

Podmínky vzdělávání

 

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro naplňování koncepčních záměrů ŠVP.

 

Evaluace personálních podmínek

 

cíl

Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV:

 • kvalifikovanost pedagogického týmu

čas

Červen

nástroje

 • dotazníky
  • průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků
  • kontrolní činnost
  • hospitace
  • pedagogické a provozní porady

kdo

Ředitelka, učitelka, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, školnice – dle stanovených kompetencí

 

 

 

Evaluace materiálních podmínek

 

cíl

Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP:

 • budova, technický stav
 • vybavení tříd – dětský nábytek
 • pomůcky, hračky
 • zahrada + zahradní náčiní
 • ŠJ – vybavení v souladu s legislativou

čas

Září, leden, červen

nástroje

 • dotazníky
  • záznamy z pedagogických a provozních porad
  • záznamy z kontrolní činnosti
  • fotodokumentace
  • jednání se zřizovatelem (účast v zastupitelstvu)

kdo

Všichni zaměstnanci dle místa pracovní působnosti a zřizovatel

 

 

Evaluace ekonomických podmínek

 

cíl

Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy:

 • sledování čerpání mzdových nákladů
 • účelnost, efektivnost hospodaření
 • motivační činnosti
 • rozbory čerpání příspěvku obce
 • rozbor hospodaření – pololetní účetní závěrka
 • roční účetní závěrka
 • sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy
  v oblasti mzdové i příspěvku obce

čas

Rozbory dle směrnice ředitelky školy, přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně

nástroje

 • tabulky
  • zprávy + rozbory
  • pedagogické a provozní porady
  • konzultace

kdo

 Účetní, ředitelka – dle stanovených kompetencí

 

Evaluace organizačních podmínek školy

 

cíl

Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu
k naplňování záměrů ŠVP

čas

Leden, červen

nástroje

 • monitoring
  • hospitace
  • kontrolní činnost
  • dotazníky
  • záznamy z pedagogických a provozních porad
  • konzultace

kdo

Všichni zaměstnanci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

 

Spolupráce

 

Cílem této oblasti je vyhodnocení přínosu partnerství pro naplňování stanovených záměrů v ŠVP.

 

 

Evaluace spolupráce s rodinou

 

cíl

Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP

čas

Září, leden, červen

nástroje

 • fotodokumentace
  • zveřejnění záznamů z doplňkového programu školy
  • rozhovory s rodiči, monitoring mezi rodiči
  • dotazníky
  • provozní porady
  • mimoškolní akce za účasti rodičů

kdo

Pedagogické pracovnice, rodiče – dotazníky, vedoucí ŠJ

 

 

Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností

 

cíl

 Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu k naplnění stanovených záměrů v ŠVP

čas

Červen

nástroje

 • zveřejnění fotodokumentace
  • písemné záznamy o součinnosti a partnerství
  • projednání rozpočtu školy
  • webové stránky
  • konzultace s partnery
  • vystoupení dětí pro veřejnost
  • výstava dětských prací v obci
  • publikační činnost (regionální tisk)

kdo

 Ředitelka, učitelka, pracovnice dle stanovených povinností

 

 

9. AUTOEVALUACE

 

Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř školy, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích. Poznatky získané tímto průběžným vyhodnocováním poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce a jsou využívány k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek v MŠ.

 

Mateřské školy vyhodnocují svou práci komplexně a je zaměřena na tyto oblasti:

 

Oblasti autoevaluace

 

 • naplňování cílů programu
 • kvalita podmínek vzdělávání
 • způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání
 • práce pedagogů
 • výsledky vzdělávání

 

 

Kritéria autoevaulace

 

 • plánování a příprava na činnost
 • materiální podmínky pro činnost
 • funkčnost třídního plánování
 • psychohygienické podmínky
 • motivace a hodnocení dětí
 • interakce, komunikace a klima třídy

 

 

Nástroje autoevaluace

 

 • dotazníky rodičům
 • dotazníky pedagogům

 

 

 Fáze autoevaulace

 

 • sběr informací
 • analýza informací
 • plán dalšího postupu

 

Výsledky jsou vyhodnocovány písemně a dotazníky od rodičů jsou vyhodnoceny i graficky.